Stiri Piata


BANCA TRANSILVANIA S.A. - TLV

Convocare AGA O & E 28.04.-29.04.2022

Data Publicare: 24.03.2022 8:56:02

Cod IRIS: A7E05

 

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 24.03.2022

 

BANCA TRANSILVANIA S.A. CLUJ-NAPOCA

 

Sediul social:                                                      Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36

Numar tel./fax:                                                  0264/407150/407179

Numar/data inregistrarii la ORC:             J12/4155/1993

CUI:                                                                          5022670

Capital soc.subscris si varsat:                     6.311.469.680 lei

Piata regl. de tranzactionare:                      Bursa de Valori Bucuresti

 

1.  Evenimente importante de raportat

a)  Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)  Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)  Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d)  Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e)  Alte evenimente: convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale actionarilor bancii

 

Banca Transilvania informeaza investitorii ca prin Rezolutia Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania, adoptata in data de 23.03.2022, au fost decise urmatoarele:

 

Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania S.A. (denumita, in cele ce urmeaza, „Societatea”, „Banca” sau „Banca Transilvania”) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinara si extraordinara, pentru data de 28 aprilie 2022, ora 14,00 respectiv ora 15,00 la sediul social BT situat in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 30 – 36, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la sfarsitul zilei de 14 aprilie 2022 (data de referinta – cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot participa si vota in cadrul AGA), cu urmatoarea Ordine de zi:

 

Pentru Adunarea Generala Ordinara:

1.   Alegerea secretarilor de sedinta si a secretarilor tehnici cu urmatoarele propuneri: Secretari de sedinta -  Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.

2.  Aprobarea situatiilor financiare anuale statutare IFRS intocmite pentru exercitiul financiar 2021, in conformitate cu cerintele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare, insotite de Raportul Consiliului de Administratie, Raportul Auditorului Independent si a altor rapoarte ce sunt supuse votului consultativ.

3.  Aprobarea distribuirii dividendelor din profitul anului 2021, in suma de 800.000.000 lei, fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,1267533618 lei.

4.  Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul anului 2021.

5.  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a programului de investitii pentru anul 2022 (planul de afaceri pentru 2022).

6.  Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2022 – 2026.Data limita pentru depunerea candidaturilor este 11 aprilie 2022, ora 17,00. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, pe masura depunerii candidaturilor, la sediul societatii si pe website-ul acesteia (www.bancatransilvania.ro), putand fi consultata si completata de catre acestia.

7.   Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul anului 2022, incluzand limita maxima pentru remuneratiile suplimentare (fixe si variabile) acordate administratorilor si directorilor.

8.  Aprobarea datei de 6 iunie 2022 ca data de inregistrare si a ex-date – 3 iunie 2022, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

9.    Aprobarea datei de 16 iunie 2022 ca data a platii pentru plata dividendelor.

10.  Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

 

Pentru Adunarea Generala Extraordinara:                 

1.   Alegerea secretarilor de sedinta si a secretarilor tehnici cu urmatoarele propuneri: Secretari de sedinta - Ioana Olanescu, Gabriel Goga; Secretari tehnici - Flavia Vandor, Ioan Sumandea-Simionescu.

2.  Majorarea capitalului social cu suma de 765.112.650 lei prin emisiunea a 765.112.650 noi actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune, precum si stabilirea unui pret pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie in vederea stabilirii unui pret superior celui aprobat (daca va fi cazul).

Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net al anului 2021, in suma de 765.112.650 lei, prin emiterea unui numar de 765.112.650 actiuni, cu valoarea nominala de 1 leu/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA (propunere 13 iulie 2022).

3.  Aprobarea rascumpararii de catre Banca a propriilor actiuni, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: pana la 40.000.000 actiuni (0,63% din totalul actiunilor care compun capitalul social) cu valoarea nominala de 1 leu/actiune la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim de 4 lei, pentru o perioada de maximum 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, in cadrul unui program stock option plan in vederea implementarii unui sistem de remunerare si derularea unui program de fidelizare a personalului pe o perioada de cel putin 3 ani, precum si plata unor remuneratii fixe, respectiv acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei hotarari.

4.  Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni Banca Transilvania SA, de la 1 lei/actiune la 10 lei/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (10 actiuni cu valoare nominala de 1 lei/actiune = 1 actiuni cu valoare nominala de 10 lei/actiune), stabilirea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a unui pret pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare, precum si acordarea unui mandat Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararii, inclusiv in vederea aprobarii documentatiei specifice. Documentul de informare si procedura privind operatiunile de consolidare sunt disponibile pe site-ul societatii pentru consultarea actionarilor.

5.  Informarea actionarilor cu privire la demararea procesului de achizitionarea unei participatii in capitalul social al societatii Tiriac Leasing IFN SA.

6.  Aprobarea datei de 13 iulie 2022 ca data de inregistrare si a ex-date – 12 iulie 2022, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, inclusiv dar fara a se limita la dreptul de a beneficia de actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

7.   Aprobarea datei de 14 iulie 2022 ca data a platii pentru actiunile gratuite care se vor emite in urma majorarii capitalului social.

8.  Aprobarea datei de 17 august 2022 ca data de inregistrare si a ex-date – 16 august 2022, pentru consolidarea valorii nominale a actiunilor Bancii Transilvania.

9.  Aprobarea datei de 29 august 2022 ca data a platii pentru fractiile rezultate in urma operatiunii de consolidare a valorii nominale a actiunilor Bancii Transilvania.

10. Aprobarea modificarii actului constitutiv al bancii, dupa cum urmeaza:

  •         Eliminarea tezei a II-a de la punctul d) al articolului 10 – Modificarea Capitalului.
  •         Eliminarea subpunctelor e), k), m), n) si o) aferente punctului e) al articolului 13 – Consiliul de Administratie.
  •         Reformularea subpunctului i) aferent punctului e) al articolului 13 – Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

(i) aproba acordarea calitatii de asociati in alte companii concurente a conducatorilor bancii sau administratorilor bancii;

  •          Reformularea punctului f) al articolului 13 – Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, cel putin o data pe trimestru si ori de cite ori este necesar, in prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor care il compun. Participarea la sedintele CA poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (video-conferinta, conferinta telefonica etc). Convocarile in cauza trebuie trimise tuturor membrilor Consiliului de Administratie si vor cuprinde locul unde se tin sedintele, data si ordinea de zi. Membrii CA pot asista la sedinte prin telefon si acest element trebuie mentionat in procesul verbal al sedintei. Nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute  decit in caz de urgenta si cu conditia ratificarii deciziilor in cauza in sedinta urmatoare de catre membrii care au fost absenti cind s-au luat  deciziile respective. Consiliul este prezidat de presedintele Consiliului sau in lipsa acestuia de un membru al CA desemnat in acest scop de presedinte. Deciziile Consiliului se iau (1) cu majoritatea absoluta a a voturilor membrilor prezenti si (2) de cel putin jumatate din numarul administratorilor si fiecare astfel de decizie trebuie sa se consemneze in procesele verbale semnate de Presedinte si de catre secretar

  •        Reformularea punctului h) al articolului 13 – Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

Pentru lucrarile de secretariat, Consiliul  numeste un secretar fie din membrii sai, fie dintre salariatii cu functii  de conducere operativa. Lucrarile Consiliului se consemneaza  intr-un proces verbal

  •         Reformularea punctului m) al articolului 13 – Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza:

Niciun administrator nu va putea functiona in mai mult de cinci Consilii de administratie, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (2) al art. 15316 din Legea nr. 31/1990. Mai mult, vor fi respectate regulile instituite in O.U.G. nr. 99/2006 referitoare la numarul maxim de mandate pe care acesta le poate cumula.

  •        Eliminarea punctelor h), i), l), m) si n) ale articolului 16 – Despre Registre, Bilant si Repartizarea Profitului.
  •        Eliminarea articolului 19 – Relatiile cu Banca Nationala.

Articolele care compun actul constitutiv se vor renumerota.

11.   Mandatarea Consiliului de Administratie si individual a membrilor acestuia pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul legal si statutar de prezenta, Adunarea Generala (ordinara si extraordinara) va avea loc in data de 29 aprilie 2022 ora 14,00 respectiv 15,00 la adresa mentionata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

 

Informatii referitoare la plata contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a consolidarii valorii nominale a actiunilor

Contravaloarea fractiilor rezultate ca urmare a operatiunii de consolidare cuvenite actionarilor inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 17 august 2022  – data de inregistrare, se va plati incepand cu data de 29 august 2022 – data platii.

Banca Transilvania SA a decis ca, in legatura cu plata contravalorii fractiilor conform aprobarii AGA mentionate mai sus, sa suporte comisionul datorat Depozitarului Central. Banca Transilvania declara ca nu isi asuma raspunderea in ceea ce priveste aplicarea oricaror comisioane sau speze de catre Participanti precum si oricaror alte comisioane sau speze ce ar putea rezulta in urma altor tranzactii solicitate in mod expres de catre actionari, acestia urmand sa suporte orice astfel de comisioane sau speze.

In sensul prezentei proceduri, participantii la sistemul de compensare–decontare si registru (denumiti in continuare “Participanti”) sunt intermediarii, in conformitate cu Legea nr. 24/2017, art. 2, alin. 1, pct. 20, care au incheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central (societatile de brokeraj de actiuni).

Plata contravalorii fractiilor prin virament bancar sau in numerar nu se comisioneaza de catre banca.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Platile contravalorilor fractiilor cuvenite actionarilor se vor realiza in urmatoarea ordine a metodelor de plata:

1. In cazul in care actionarul este reprezentat de catre un Participant (respectiv detine actiuni inregistrate in Sectiunea 2), acesta va primi sumele respective direct in contul Participantilor. In cazul in care actionarii au comunicat Depozitarului Central un cont de plata, plata sumelor se va realiza in contul indicat.

2.In cazul in care actionarul nu este reprezentat de catre un Participant sau detine actiuni inregistrate in Sectiunea 1 si detine un cont BT, acestuia i se va face plata in contul curent BT detinut de catre acesta in calitate de titular; daca nu detine un cont deschis la BT, plata contravalorii fractiilor se va face in numerar, prin ghiseele Bancii Transilvania din toata tara.

Platile reprezentand contravaloarea fractiilor rezultate, cuvenite actionarilor se vor realiza cu respectarea prevederilor Procedurii privind plata contravalorii fractiilor rezultate ca urmare a operatiunii de consolidare, document pus la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28 martie 2022 pe pagina de web a Bancii (www.bancatransilvania.ro) sau obtinute prin mijloacele sau formele prevazute de legislatia in vigoare, la cererea actionarilor interesati, transmisa la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro.

 

Documente aferente AGA:

Convocatorul, materialele supuse dezbaterii, precum si proiectul hotararilor AGA vor putea fi consultate incepand cu data de 28 martie 2022 pe pagina de web a Bancii (www.bancatransilvania.ro) sau obtinute prin mijloacele sau formele prevazute de legislatia in vigoare, la cererea actionarilor interesati, transmisa la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro. Adresa registraturii societatii este Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 30-36, judetul Cluj, Romania. Orice corespondenta referitoare la AGA (inclusiv comunicarea procurilor si a voturilor prin corespondenta impreuna cu documentatia conexa) trebuie sa fie trimisa la adresa registraturii indicate mai sus.

Capitalul social al Bancii Transilvania S.A. este format din 6.311.469.680 actiuni, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in adunarea generala.

 

Propuneri ale actionarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

-       de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare adunarii generale si care sa fie transmis la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial;

-     de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale (propuneri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul Societatii sau prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, conform celor mentionate mai jos, in termen de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial).

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 13 aprilie 2022, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

-     prin document olograf, in original, prin posta sau servicii de curierat, la registratura Societatii, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022”, sau

-   prin document semnat cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022”.

Orice actionar poate propune un candidat pentru functia de membru al Consiliului de Administratie. Propunerile de candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie vor contine informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei/persoanelor propuse pentru functiile respective.

Candidatii la functia de membru al Consiliului de Administratie trebuie sa intruneasca conditiile impuse de reglementarile BNR in vigoare. Candidatii vor transmite prin fax la numarul 0264.301.128 sau prin e-mail la actionariat@btrl.ro, pana la data de 11.04.2022, urmatoarele documente:

- copia actului de identitate;

- Curriculum vitae;

- Declaratie pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca persoana in cauza nu se afla in vreuna dintre situatiile prevazute la art. 110 din OUG nr. 99/2006 sau in alta situatie de incompatibilitate prevazuta de legislatia in vigoare ori ca intelege sa renunte la orice situatie de incompatibilitate inaintea inceperii exercitarii functiei pentru care a fost aprobat de Banca Nationala a Romaniei.

Avand in vedere prevederile legale specifice institutilor de credit, Banca Transilvania va putea solicita candidatilor informatii suplimentare pentru a putea determina nivelul de adecvare al acestuia in raport cu atributiile si specificul organului de conducere al institutiei de credit.

 

Intrebari referitoare la AGA:

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, impreuna cu acte care permit identificarea actionarului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 21 aprilie 2022.

Intrebarile actionarilor, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise in scris fie prin posta sau servicii de curierat la registratura Societatii mentionata mai sus, prevazand pe plic in clar „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022”, fie prin mijloace electronice, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (la adresa: actionariat@btrl.ro), mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022”.

Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul www.bancatransilvania.ro, Sectiunea Relatii Investitori, Tab FAQ (Intrebari Frecvente).

 

      Participarea la AGA:

Data de referinta este 14 aprilie 2022. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central, vor putea participa si vota in cadrul prezentelor adunari generale.

Actionarii pot participa la adunarile generale personal (prin reprezentantii legali) sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in conditiile legii, sau pot vota prin corespondenta.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii participanti.

In situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii conventionali aferenti actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea (procura) speciala sau generala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Informatii privind imputernicirile (procurile) generale sau speciale si votul prin corespondenta sunt mentionate mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Imputernicirile generale

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 21 aprilie 2022, ora 17,00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022”.

Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

              Imputernicirile generale, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 21 aprilie 2022, ora 17,00 (ora Romaniei), la adresa actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022”.

                Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

-      Este actionar majoritar al Bancii Transilvania S.A. sau al unei entitati, controlata de respectivul actionar;

-      Este membru al organului de administrare, conducere sau de supraveghere al Bancii Transilvania, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

-      Este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate de respectivul actionar;

-      Este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de conducere sau dintre angajatii sai, facand in acest sens dovada calitatii sale de imputernicit al mandatarului persoana juridica.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii si dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Totodata, actionarii persoane fizice vor transmite Societatii si copia actului de identitate al acestora.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile. 

 

Imputerniciri (procuri) speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

1. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane fizice sunt:

-      daca actionarul se prezinta personal  –  actul de identitate;

-      daca actionarul este reprezentat de alta persoana: procura speciala, in conditiile legii, alaturi de actul de identitate al reprezentantului;

2. Documentele necesare pentru participarea la AGA a actionarilor persoane juridice sunt:

-     reprezentantul legal – calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica se constata in baza listei actionarilor Bancii de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale aplicabile care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanti.

-    in situatia in care reprezentantul legal nu este mentionat in lista actionarilor BT de la data de referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci aceasta calitate se constata pe baza unui document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie legalizata, nu mai veche de o luna inainte de data organizarii Adunarii Generale a Actionarilor).

-     persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei care semneaza procura, va prezenta procura speciala, in conditiile legii, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Incepand cu data de 28 martie 2022, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Societatii si al tuturor sucursalelor si agentiilor sale din tara sau pot fi descarcate de pe website-ul www.bancatransilvania.ro, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Dupa completarea si semnarea procurii, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar se va depune/expedia la registratura Societatii pana la data de 21 aprilie 2022, mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022”.  Un exemplar al procurii va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procurile vor fi insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si, pentru persoanele juridice, de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii. Procurile speciale vor trebui sa cuprinda informatiile prevazute in formularul de procura speciala pus la dispozitie de Banca Transilvania S.A., cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Procurile speciale/buletinele de vot prin corespondenta dedicate punctului nr. 6 de pe ordinea de zi, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora, semnate, in original, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic clar „Confidential – Instructiuni de vot secret pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.04.2022” si care vor fi introduse, la randul lui, in plicul continand imputernicirea generala/speciala/buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi AGA si a documentelor aferente.

Procurile, impreuna cu documentele aferente, mentionate in prezentul convocator, vor putea fi transmise si electronic, prin e-mail, utilizand semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022”.

            Institutiile de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii pot semna si transmite imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta in numele clientilor acestora, in baza drepturilor conferite acestora prin contractele de custodie si a instructiunilor punctuale de vot primite de la clienti pentru aceste Adunari Generale ale Actionarilor.

In acest caz, imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

a)     institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

b)     instructiunile din imputernicirea (procura) speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar.

Imputernicirile (procurile) speciale/buletinele de vot prin corespondenta si declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire (procura) speciala trebuie depuse la registratura Societatii in original, semnate, dupa caz, sau transmise prin e-mail la adresa actionariat@btrl.ro, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente, in termenele mentionate mai sus.

Actionarii  inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu data de 28 martie 2022 pe website-ul Bancii sau la sediul Societatii. Formularul de vot prin corespondenta poate fi transmis cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice), in conditiile legii, la adresa de e-mail actionariat@btrl.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022” pana cel tarziu la data de 21 aprilie 2022, ora 17,00 (ora Romaniei), sau in original, la registratura Societatii. Formularul de vot prin corespondenta, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, si insotit de copia actului de identitate (pentru actionarii persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (pentru actionarii persoane juridice), vor fi transmise in original la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 21 aprilie 2022, ora 17,00 (ora Romaniei), mentionand pe plic, in clar, „Pentru Adunarile Generale ale Actionarilor din data de 28/29 aprilie 2022”.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea imputernicirilor (procurilor) depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

           

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Bancii sau la telefon 0374.546.289, intre orele 09,00 – 17,00.

 

 

DIRECTOR GENERAL                                         DIRECTOR EXECUTIV SENIOR DGCC

OMER TETIK                                                          IOANA OLANESCU

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.