Stiri Piata


BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - BVB

Plata dividend 2020

Data Publicare: 07.06.2021 13:18:20

Cod IRIS: DA851

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ANUNT

07 iunie 2021

 

 

PROCEDURA PENTRU DISTRIBUIREA DIVIDENDELOR SOCIETATII BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

 

Urmare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19 aprilie 2021, Bursa de Valori Bucuresti S.A. (“BVB”) anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2020 prin intermediul Depozitarului Central S.A. („Depozitarul Central”) si agentului de plata BRD – Groupe Societe Generale („BRD”) incepand cu data de 22 iunie 2021 („Data Platii”), catre actionarii BVB inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 10 iunie 2021 („Data de Inregistrare”). Data „Ex Date” stabilita de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este 09 iunie 2021.

 

Valoarea bruta a dividendului este de 1,0672 lei/actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege sau alte reglementari specifice.

 

Comisionul aferent platii dividendelor se suporta de catre BVB.

 

Modalitatile si termenele de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

 

1.      Prin Participanti (Banci Custode sau Brokeri): Persoane fizice si juridice/alte entitati care au cont deschis la un Participant (intermediar participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central):

 

Pentru actionarii persoane fizice, juridice sau alte entitati, care la Data de Inregistrare detin actiuni evidentiate in Sectiunea II a Registrului Actionarilor BVB in contul deschis la un Participant, dividendele vor fi platite automat prin intermediul Depozitarului Central in conturile Participantilor la Data Platii, daca actionarii respectivi nu si-au exprimat si comunicat optiunea de plata amanata catre Participant, iar Participantul nu a comunicat-o Depozitarului Central in cadrul raportarii de la Data de Inregistrare.

 

Data platii amanate este aplicabila doar actionarilor nerezidenti care au un cont deschis la Participant si care opteaza pentru amanarea platii la o data ulterioara Datei Platii pentru a putea beneficia de prevederile mai favorabile ale Conventiilor de evitare a dublei impuneri.

 

Actionarii nerezidenti care au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau Broker), care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS), in conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizata (si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), trebuie sa depuna Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala:

 • pana la data de 15 iunie 2021, in cazul in care nu au optat pentru Plata amanata a dividendelor, la sediul BVB din B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 14, cod postal 020922, Sector 2, Bucuresti;
 • pana cel tarziu la data de 30 noiembrie 2021, in cazul in care au optat pentru Plata amanata a dividendelor, la sediul BVB din B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 14, cod postal 020922, Sector 2, Bucuresti.

In cazul actionarilor nerezidenti reprezentati printr-un Participant, BVB va retine impozitul pe dividende din dividendul brut in cota standard in vigoare prevazuta de Codul Fiscal Roman daca:

 • nu au optat pentru plata amanata si nu au transmis Certificatul de rezidenta fiscala si eventualele clarificari solicitate, pana la data de 15 iunie 2021;
 • au optat pentru plata amanata, dar nu au transmis cel tarziu pana la data de 30 noiembrie 2021  certificatul de rezidenta fiscala si eventualele clarificari solicitate.

 

In cazul fondurile de investitii fara personalitate juridica, BVB solicita Participantilor/Societatilor de Administrare a Investitiilor/FDI ( doar in situatia in care nu au transmis in anul precedent),  sa transmita pana la data de 15 iunie 2021 o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal/persoana autorizata sa reprezinte fondul de investitii fara personalitate juridica care sa cuprinda urmatoarele informatii:

- tipul fondului inchis/deschis de investitii;

- lipsa personalitatii juridice;

- datele de identificare a fondului (codul unic de identificare/inregistrare), astfel cum este evidentiat in Registrul Actionarilor  tinut de catre Depozitarul Central cu denumirea completa a fondului de investitii;

- numarul de inregistrare in Registrul Instrumentelor si Investitiilor Financiare.

 

2.      Plati prin virament bancar conform solicitarilor actionarilor adresate direct Depozitarului Central

 

Incepand cu plata dividendelor aferente anului 2014, Depozitarul Central ofera posibilitatea tuturor actionarilor nereprezentati de un Participant sa incaseze orice suma de bani cuvenita prin virament bancar intr-un cont bancar, indiferent de emitentul care distribuie sumele de bani. Contul bancar declarat este valabil pana la o notificare contrara si pentru distributiile viitoare. Plata dividendelor se va face de catre Depozitarul Central prin transfer bancar incepand cu data de 22 iunie 2021, dupa primirea si verificarea documentatiei.

Persoanele fizice sau juridice, care pana la data prezentei nu au transmis Formularul de colectare cod IBAN sau care doresc modificarea  transmisa anterior, vor proceda astfel:

 

2.1. Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extrasul de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele Detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  Copie dovada plata tarif colectare cod IBAN.

 

2.2. Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele Detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro), insotit de:

Ø  copia certificatului de inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copia documentului care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”;

Ø  extrasul de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului – persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

Ø  Copie dovada plata tarif colectare cod IBAN.

 

2.3. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana, iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

2.4. Formularele de colectare cod IBAN se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34 - 36, et. 8,  sector 2 sau vor fi depuse la sediul Depozitarului Central.

Nota: Documentatia prevazuta la punctele 2.1, 2.2 si 2.3 se va transmite o singura data catre Depozitarul Central, urmand a fi utilizata pentru distribuirea oricaror sume de bani cuvenite catre actionarul respectiv din relatia sa cu emitentii pentru care Depozitarul Central presteaza servicii de registru/servicii de distribuire sume de bani. Actionarul va comunica Depozitarului Central orice modificare a informatiilor legate de contul bancar.

 

 1. Prin intermediul agentului de plata – BRD Groupe Societe Generale

3.1      Plati in numerar pentru persoane fizice care nu au un cont deschis la un Participant

 

Pentru actionarii nereprezentati de un Participant, persoane fizice, care nu solicita si/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata dividendelor se va putea face in numerar, prin punere la dispozitie de catre BVB a sumelor cuvenite, prin intermediul Depozitarului Central, la ghiseele BRD, in orice unitate BRD, incepand cu data de 22 iunie 2021.

Agentul de plata va putea realiza plati in numerar in limita sumelor stabilite in legislatia aplicabila (conform Legii nr. 70/2015, incepand cu data de 22 iunie 2021, actionarii persoane fizice vor putea ridica dividende in numerar pana la nivelul sumei de 10.000 lei).

Orice plata efectuata la ghiseu va fi confirmata prin semnatura de persoana care ridica efectiv sumele de bani, pe chitanta aferenta platii respective.

Dividendele se pot ridica de catre actionari personal sau prin reprezentant legal sau conventional, astfel:

 • In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata sumelor de bani se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.).
 • In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata sumelor de bani se face in baza pasaportului.
 • In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata sumelor de bani se face reprezentatului legal in speta – tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente:
  • certificatul de nastere al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine),
  • actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si
  • actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
 • In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice avand instituita curatela, plata Sumelor de bani se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:
  • actul de identitate al Detinatorilor nereprezentati de Participant care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine),
  • actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si
  • actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
 • In cazul Detinatorilor nereprezentati de Participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata sumelor de bani se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:
  • procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a sumelor de bani eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si
  • actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

 

Situatii exceptionale:

Nu se vor efectua plati de dividende la ghiseu in urmatoarele cazuri:

·        catre actionarii al caror CNP din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel inscris in evidentele Agentului de plata si primite de la Depozitarul Central. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central.

 • catre mostenitorii actionarilor, in baza certificatului de mostenitor. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central. Platile se fac conform sectiunii Actionari decedati.

 

3.2     Plati prin virament bancar pentru persoane fizice si juridice/alte entitati care nu au cont deschis la Participant

 

Actionarii persoane fizice si juridice/alte entitati care doresc plata dividendelor prin transfer bancar pot solicita BRD plata prin virament bancar prezentand la ghiseele bancii documentatia suport, dupa cum urmeaza:

Pentru plata prin virament bancar, actionarii persoane fizice, personal sau prin reprezentant legal sau conventional vor prezenta documentele mentionate la punctul 3.1 din prezenta procedura. In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar actionarul.

Actionarii persoane juridice/alte entitati, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta:

 • Certificatul de inmatriculare/inregistrare al persoanei juridice/entitatii in Registrul Comertului/ alt document echivalent care sa ateste inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta + 1 fotocopie care se va retine de catre Agentul de Plata;
 • Act de identitate al reprezentantului legal sau, dupa caz, al mandatarului;
 • Certificatul constatator de la Registrul Comertului/ document echivalent emis de autoritatea competenta nu mai vechi de 3 luni care sa mentioneze reprezentantul legal al societatii + 1 fotocopie care se va retine de catre Agentul de Plata;
 • Procura notariala in original sau in copie legalizata (procura se va retine de catre Agentul de Plata), daca este cazul;
 • In cazul platilor prin virament bancar in alte banci decat BRD la documentele de mai sus se anexeaza si extras de cont certificat de banca unde se solicita transferul dividendelor sau document doveditor emis de banca din care sa reiasa titularul contului bancar mai sus mentionat. Titularul contului poate fi doar actionarul.

Toate documentele suport prezentate la ghiseele bancare in copie simpla vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, semnate si stampilate de actionar/ imputernicitul acestuia.

Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

In cazul in care un actionar nu se regaseste in baza actionarilor detinuta de agentul de plata BRD, acesta este rugat sa se adreseze Depozitarului Central in vederea remedierii acestei probleme.

***

Actionarii nerezidenti care aleg metodele de plata de la punctele 2 si 3 (respectiv nu au cont deschis la un Participant):

Pentru platile realizate in Data Platii (22 iunie 2021), in cazul actionarilor nerezidenti care nu au cont deschis la un Participant si care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si tara lor de rezidenta sau a prevederilor mai favorabile aplicabile fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite in legislatia statului membru al Uniunii Europene sau in unul dintre statele AELS), in conformitate cu Legea nr. 227/2015 actualizata (si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), nerezidentul va depune Certificatul de rezidenta fiscala pentru anul in care are loc plata dividendelor, in termen de valabilitate, in original sau copie legalizata, apostilat/supralegalizat, daca este cazul, insotit/a de traducere autorizata, precum si detalii de contact pentru eventuale clarificari asupra certificatelor de rezidenta fiscala, la sediul BVB din Bdul Carol I nr. 34-36, etaj 14, cod postal 020922, Sector 2, Bucuresti, pana in data de 15 iunie 2021. In cazul in care actionarul nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala, impozitul retinut se va calcula prin aplicarea cotei aplicabile actionarilor rezidenti.

 

Actiuni detinute in coproprietate:

In cazul actiunilor detinute in coproprietate, plata dividendelor se va realiza conform urmatoarelor particularitati:

 • In cazul platilor prin virament bancar dividendele cuvenite coproprietarilor se vor vira in contul indicat de Emitent sau, in cazul in care aceasta informatie nu a fost furnizata Depozitarului Central, in contul indicat de catre toti coproprietarii in baza solicitarii comune adresate Depozitarului Central.
 • In cazul platilor in numerar, platile se vor face in numerar cu conditia ca toti coproprietarii sa se prezinte la BRD, personal sau prin reprezentant legal si/sau conventional si sa prezinte documentele prevazute mai sus pentru platile in numerar.
 • In cazul platilor catre cei care au cont deschis la un Participant, dividendele cuvenite coproprietarilor vor fi virate Participantului ai carui clienti sunt.
 • In situatia in care coproprietarii solicita atat inregistrarea de catre Depozitarul Central a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al iesirii din indiviziune, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil, cat si plata directa catre fiecare dintre coproprietari conform numarului de instrumente dobandite in proprietate exclusiva, Depozitarul Central va bloca plata dividendelor, plata urmand a se realiza fiecarui fost coproprietar conform prezentei proceduri.

 

Actionari decedati:

In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Depozitarul Central si s-a efectuat inregistrarea transferului actiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii precum si dupa actualizarea datelor in evidentele Agentului de plata, urmare solicitarii Depozitarului Central.

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:

Stroia Virgil – Director financiar, +40213079506, economic@bvb.ro, dividende@depozitarulcentral.ro

 

 

Adrian Tanase

Director General Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.