Stiri Piata


SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA - BRK

Hotarari AGA O & E - 26 Aprilie 2022

Data Publicare: 26.04.2022 18:00:11

Cod IRIS: CD8BE

Nr.2215/26.04.2022

Catre                                                                                                                                          

 

Autoritatea de Supraveghere Financiara                                                                                 

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

                                                                                                                                              

Bursa de Valori Bucuresti

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 26 aprilie 2022

Denumirea societatii: SSIF BRK Financial Group S.A.

Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud.  Cluj

Nr. Tel/fax: 0364.401.709/0364.401.710

Numarul si data inregistrarii la ORC: J12/3038/1994

Cod fiscal: 6738423, Capital social: 54.039.987,04 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat:

A.    Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotarari adoptate.

B.    Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotarari adoptate.

 

 

A.    Desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotarari adoptate

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 26.04.2022, ora 11:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 15.04.2022.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 130.945.425 actiuni cu drept de vot, reprezentand  39,1991% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (334.052.453 actiuni cu drept de vot; 3.697.466 actiuni, reprezentand 1,1069% din capitalul social, sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de BRK Financial Group SA).

Sedinta Adunarii Generale Extrardinare a fost prezidata de catre domnul Robert Iulian Danila, Presedintele Consiliului de Administratie al BRK Financial Group SA.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii  hotarand urmatoarele:

 

Hotararea 1

Se aproba indreptarea erorilor materiale referitoare la Hotararea nr. 1 si Hotararea nr. 8 din Adunarea Generala Extraordinara din 26.04.2021, dupa cum urmeaza:

Hotararea nr. 1 si Hotararea nr. 8 adoptata in AGEA din 26.04.2021:

Hotararea nr. 1 si Hotararea nr. 8 din AGEA din 26.04.2021, ca urmare a indreptarii erorilor materiale:

Hotararea nr. 1:

Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, in temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,44 lei la 53.988.792,32 lei, in urma anularii unui numar de 319.967 actiuni proprii dobandite de catre societate, in cadrul programului de rascumparare a actiunilor proprii.

 

Hotararea nr. 8:

Reduceriea capitalului social al societatii, in temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990de la 53,988.792,32 lei la 50.614.492,76 lei, cu pierderea in valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor BRK de la 0,16 lei/actiune la 0,15 lei/actiune.

Horararea nr. 1:

Reducerea capitalului social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, in temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990, de la 54.039.987,04 lei la 53.988.792,32 lei, in urma anularii unui numar de 319.967 actiuni proprii dobandite de catre societate, in cadrul programului de rascumparare a actiunilor proprii.

 

Hotararea nr. 8:

Reducerea  capitalului social al societatii, in temeiul art.207 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990, de la 53,988.792,32 lei la 50.614.492,80 lei, cu pierderea in valoare de 3.374.299,52 lei, prin reducerea valorii nominale a actiunilor BRK de la 0,16 lei/actiune la 0,15 lei/actiune.

Hotararea 2

Se aproba rascumpararea de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 6.000.000 actiuni (reprezentand maximum 1,776 % din capitalul social),

a.        in cazul rascumpararii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 2 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.

b.        in cazul rascumpararii prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 1.500.000 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului de Administratie aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administratie  pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Hotararea 3

Se aproba data de 17.06.2022 ca data de inregistrare (ex-date 16.06.2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017.

Hotararea 4

Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana si a domnului Rat Razvan Legian, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.

 

 

B.    Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 26.04.2022, la prima convocare; Hotarari adoptate

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRK Financial Group SA si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, in data de 26.04.2021, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Motilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 15.04.2022.

La sedinta au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta actionari detinand un numar de 129.745.425 actiuni cu drept de vot, reprezentand  38,8398% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA (334.052.453 actiuni cu drept de vot; 3.697.466 actiuni, reprezentand 1,1069% din capitalul social, sunt actiuni fara drept de vot, fiind actiuni rascumparate de BRK Financial Group SA).

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a fost prezidata de catre domnul Robert Iulian Danila, Presedintele Consiliului de Administratie al BRK Financial Group SA.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, actionarii  hotarand urmatoarele:

 

Hotararea 1

Se aproba situatiile financiare anuale individuale auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2021 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Hotararea 2

Se aproba situatiile financiare anuale consolidate auditate ale Societatii, aferente exercitiului financiar al anului 2021 si intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

Hotararea 3

Se aproba ratificarea deciziilor de investitii in subsidiarele Romlogic Technology SA, GoCab Software SA, Firebyte Games SA din anul 2021 si a finantarilor acordate subsidiarelor.

Hotararea 4

Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2021 astfel: suma de 1.100.034 lei (5% din profit) se repartizeaza pentru constituirea rezervei legale, distribuirea de dividende prin aprobarea unui dividend brut/actiune de 0,0211 ron/actiune lei si alocarea diferentei de sume pentru profit net nerepartizat (rezultatul reportat).

Hotararea 5

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotararea 6

Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a remuneratiile suplimentare ale membrilor C.A. insarcinati cu functii specifice, pentru exercitiul financiar 2022 si pana la prima AGOA de bilant din 2023.

Hotararea 7

Se aproba politica de remunerare a administratorilor neexecutivi si a conducatorilor societatii in conformitate cu art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si mandatarea CA pentru ducerea la indeplinire a formalitatilor.

Hotararea 8

Se aproba raportul de remunerare a structurii de conducere a societatii aferent exercitiului financiar 2021, supus votului consultativ al AGOA, conform prevederii art 107 din Legea nr. 24/2017 .

Hotararea 9

Se aproba Programul de investitii si a Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.

Hotararea 10

Se aproba alegerea unui membru independent in Comitetul de Audit in persoana Dlui Nadir Ali pentru un mandat de 3 ani incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din Legea 162/2017.

Hotararea 11

Se aproba beneficii acordate angajatilor BRK FINANCIAL GROUP SA. Aprobarea instituirii unei facilitati de credit pentru angajatii societatii BRK Financial Group SA, in sensul ca BRK Financial Group va acorda pentru angajatii Societatii  imprumuturi in marja pentru achizitionarea de actiuni ale Societatii „BRK” de pe piata reglementata cu o dobanda plafonata la cuantumul dobanzii „ROBOR- la trei luni” comunicata de Banca Nationala a Romaniei in limita maxima  a 3 milioane ron pentru o perioada de 2 ani.

Prevederile de la alin precedent  sunt aplicabile si contractelor in care sunt implicati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea ai angajatului BRK FINANCIAL GROUP SA; de asemenea, imprumutul poate fi acordat in aceleasi conditii de la alin.precedent  si catre o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate  (la alin.precedente) are calitatea de administrator ori detine, singura sau impreuna cu alte persoane, o cota de cel putin 50 % din valoarea capitalului social subscris. Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii pentru implementarea acestei hotarari.

Hotararea 12

Se aproba implementarea unui program de tip “stock option plan” din actiunile proprii detinute de Societate, catre administratorii, directorii si  salariatii Societatii, prin alocare a maxim 1,77 % din totalul actiunilor emise de societate in conditiile urmatoare:

(a)Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 0,177 % din actiunile emise de societate.

(b)Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

Hotararea 13

Se aproba data de 17.06.2022 ca data de inregistrare (ex-date 16.06.2022) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si aprobarea datei de 08.07.2022 ca data platii, conform art. 87 alin. (2) din Legea nr. 24/2017.

Hotararea 14

Se aproba mandatarea, cu posibilitate de substitutie, a doamnei Ivan Monica-Adriana si a domnului Rat Razvan Legian, pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private.

 

 

Monica Ivan

Director General

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.