Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Raport curent cf. art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data Publicare: 28.11.2023 18:11:21

Cod IRIS: EC0D7

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 28.11.2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021-316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a incheiat un act juridic de tipul celor prevazute la art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 SNN raporteaza incheierea unui act juridic a carui valoare individuala depaseste 10% din cifra de afaceri neta aferenta anului financiar 2022.

Conform prevederilor din contract, contractul va intra in vigoare conditionat de aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor SNN, convocata pentru data de 7 decembrie 2023.

Detalii privind tranzactia incheiata de SNN, referitor la obiectul acesteia, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.

 

Cu stima,

 

Director General

Cosmin Ghita

 

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

 

Tranzactia nr. 1607/28.11.2023

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Partile actului juridic

SNN S.A. si CANDU ENERGY INC. (CEI) si CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION (CCC)

Data incheierii si nr. act

28.11.2023/1607

Natura actului juridic

Contract sectorial de furnizare produse si servicii

Descriere obiect

Furnizarea componentelor reactorului si a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unitatii 1 de la CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta

781.843.204 CAD

Creante reciproce

CANDU ENERGY INC. (CEI):

Creante la 28.11.2023: 0 lei

Datorii la 28.11.2023: 45.380.608,04 lei

 

CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION:  Nu avem relatii contractuale

 

Garantii constituite

Garantii constituite la 28.11.2023: 100.326.854,97 lei

Termene si modalitati de plata

Achizitorul va efectua platile in cadrul contractului dupa cum urmeaza:

Plata avansului va fi efectuata dupa cum urmeaza:

(a) Furnizorul poate emite una sau mai multe facturi pentru plata in avans echivalent cu 30% din Pretul Fix corespunzator Produselor, Serviciilor de Inginerie si respectiv Sculelor Retubare imediat sau in orice moment dupa Data intrarii in vigoare a Contractului;

(b) Achizitorul va efectua plata avansurilor in termen de maximum 14 zile de la primirea facturilor Furnizorului pentru Plata Avansului Initial.

Toate platile (cu exceptia Avansului Initial) se vor efectua in termen 30 zile de la primirea facturii

Penalitati stipulate

In ceea ce priveste Produsele si Sculele Retubare care fac obiectul contractului, Achizitorul are dreptul sa solicite penalitati dupa cum urmeaza:

(a)   pentru intarzieri care depasesc Data de Referinta aplicabila cu peste 30 de Zile dar mai putin de 60 de Zile – se vor aplica penalitati de 0,15% din pretul Unitatilor intarziate pentru fiecare Zi de intarziere intre 31 si 60 de Zile;

(b)   pentru intarzieri care depasesc Data de Referinta aplicabila cu peste 60 de Zile dar mai putin de 90 de Zile – se vor aplica penalitati de 0,2% din pretul Unitatilor intarziate pentru fiecare Zi de intarziere intre 61 si 90 de Zile;

(c)   pentru intarzieri care depasesc Data de Referinta aplicabila cu peste 90 de Zile – se vor aplica penalitati de 0,3% din pretul Unitatilor intarziate pentru fiecare Zi de intarziere ce depaseste termenul de 90 de Zile;

 

Cu privire la Serviciile de Inginerie care fac obiectul contractului, Achizitorul va avea dreptul sa pretinda daune compensatorii (penalitati) in valoare de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

In cazul in care, din culpa sa exclusiva, Achizitorul nu isi indeplineste oricare dintre urmatoarele obligatii pana la termenele prevazute in contract, atunci Furnizorul are dreptul sa solicite ca penalitati, o suma echivalenta cu un procent de 0,2% pe Zi de intarziere din plata neefectuata (in cazul platii intarziate) sau 0,2% pe Zi din valoarea Produselor, Sculelor Retubare sau Serviciilor aferente, de la termenul limita prevazut in Contract si pana la data indeplinirii efective a obligatiei.

 

Informatii pentru determinarea efectelor

n/a

 

 

 

Tranzactia nr. 1451/31.10.2023

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Partile actului juridic

SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)

Data incheierii si nr. act

31.10.2023/1451

Natura actului juridic

Contract sectorial de produse

Descriere obiect

Echipament tip "Grapple" imbunatatit pentru descarcarea completa a canalelor de combustibil

Valoare tranzactie curenta

1.979.000 CAD

 

Creante reciproce

 

Garantii constituite

 

Termene si modalitati de plata

Achizitorul se obliga sa efectueze plata dupa cum urmeaza:

Achizitorul va plati Furnizorului o plata in avans in valoare de 593.700 CAD (30% din Pretul Contractului). Plata in avans se va efectua in termen de 15 zile de la primirea facturii originale de la Furnizor, conditionat de  depunerea Garantiei de plata in avans (Scrisoare de garantie bancara), emisa de o banca in favoarea Achizitorului si va fi valabila la 30 de zile de la finalizarea Contractului. Cu exceptia platii in avans, Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavoda, va efectua plata restului de 70% din pretul Contractului in termen de 30 de zile de la primirea de la Furnizor a facturii, in baza facturii si a Notei de Receptie si Constatare Deficiente (NRCD)

Penalitati stipulate

Furnizor: 0,2% din valoarea livrabilului intarziat, pe zi de intarziere;

Achizitor: 0,2% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la data platii efective

Informatii pentru determinarea efectelor

n/a

 

Tranzactia nr. 1176/07.09.2023

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Partile actului juridic

SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)

Data incheierii si nr. act

07.09.2023/1176

Natura actului juridic

Contract sectorial de servicii

Descriere obiect

Servicii de de implementare corelatii de transfer termic si racire in film de vapori in codurile de calcul NUCIRC si CATHENA pentru deformari radiale ale tubului de presiune de pana la 6.8% si calificarea acestor coduri pentru analize de tip ROP si analize de accident

Valoare tranzactie curenta

1.660.000 CAD

Creante reciproce

 

Garantii constituite

 

Termene si modalitati de plata

Achizitorul se obliga sa plateasca Prestatorului un avans in valoare de 498.000,00 $ CAD reprezentand 30 % (treizeci la suta) din pretul contractului, in termen de 30 de zile de la primirea facturii originale de la Prestator si cu conditia depunerii unui garantii de plata in avans emisa de o banca sau de o societate de asigurari egala cu valoarea platii in avans. Garantia de plata in avans va fi valabila 30 de zile de la finalizarea Contractului. Plata in avans va fi recuperata de catre Achizitor prin retinerea a 30% din facturile datorate Prestatorului in temeiul prezentului contract.

(2) Cu exceptia platii in avans, Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavoda, va efectua plata restului de 70% din pretul Contractului, pentru servicii in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS) aferent serviciilor prestate si realizate fara neconformitati, semnat fara observatii de catre reprezentantii Sucursalei CNE Cernavoda a Achizitorului

Penalitati stipulate

Prestator: 0,2% la valoarea livrabilului intarziat, pe zi de intarziere;

Achizitor: 0,2% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la data platii efective

Informatii pentru determinarea efectelor

n/a

 

 

Tranzactia nr. 631/01.05.2023

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Partile actului juridic

SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)

Data incheierii si nr. act

01.05.2023/631

Natura actului juridic

Contract sectorial de produse

Descriere obiect

Piese de schimb pentru etansarile suruburilor cu bile ale ansamblului cilindriu telescopic 

Valoare tranzactie curenta

393.000 CAD

Creante reciproce

 

Garantii constituite

 

Termene si modalitati de plata

Achizitorul se obliga sa plateasca Furnizorului pretul pentru produsele livrate, dupa cum urmeaza:

- valoarea 117.900 CAD reprezentand 30% din pretul contractului, cu titlu de avans, in baza facturii in original si scrisorii de garantie bancara de rambursare a avansului emisa de banca furnizorului;

- valoarea 275.100 CAD reprezentand 70% din pretul contractului in termen de maximum 20 de zile de la data Notei de Receptie si Constatare Deficiente emisa de CNE Cernavoda. Plata se va realiza numai pentru produsele conforme; se admit plati/ livrari partiale

Penalitati stipulate

In cazul in care Furnizorul, prin culpa sa exclusiva nu isi indeplineste obligatiile asumate pentru livrarea produselor in conformitate cu graficul agreat, Achizitorul are dreptul de a calcula si de a deduce din pretul contractului, ca daune-interese, o suma echivalenta cu 0,1 % pe zi de intarziere din pretul obligatiilor neindeplinite pana la indeplinirea integrala a acestora.

In cazul in care Achizitorul, din cupla sa exclusiva, nu plateste facturile in termenul stabilit, nu trimite produsele ce fac obiectul contractului sau nu emite Nota de Receptie si Constatare Deficiente (NRCD) in termenul agreat, atunci Achizitorul va plati penalitati de intarziere a platii sau a aprobarii in valoare de de 0,1 % pe zi de intarziere din pretul contractului, pana la data platii efective

 

Informatii pentru determinarea efectelor

n/a

 

Tranzactia nr. 357/20.03.2023

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Partile actului juridic

SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)

Data incheierii si nr. act

20.03.2023/357

Natura actului juridic

Contract sectorial de servicii

Descriere obiect

Servicii de evaluare si inspectie pentru evaluarea duratei de viata pentru Unitatea 2 a CNE Cernavoda – Ansamblu Feederi in Oprirea Planificata 2023

Valoare tranzactie curenta

4.143.591 CAD

 

Creante reciproce

 

Garantii constituite

 

Termene si modalitati de plata

Achizitorul va plati Prestatorului un avans de 20% din Pretul contractului, in maxim 15 zile lucratoare de la data primirii facturii de avans a Prestatorului insotita de o garantie pentru plata avansului emisa de o institutie bancara sau o companie de asigurari, cu o valoare cel putin egala cu valoarea avansului, si conditionat de constituirea de catre Prestator a garantiei de buna executie a contractului. Pe parcursul executarii contractului, avansul va fi recuperat de catre Achizitor din facturile emise de Prestator, respectiv din fiecare factura emisa se va recupera un procent minim de 20%, proportional cu valoarea avansului.

Cu exceptia avansului, platile se vor efectua in termen de 30 zile de la primirea facturii Prestatorului pentru serviciile prestate. Prestatorul va emite facturile numai dupa primirea de la CNE Cernavoda a Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor (PVRS) corespunzator serviciile efectuate si finalizate fara neconformitati si semnat fara obiectiuni de reprezentantii CNE Cernavoda

Penalitati stipulate

Prestator: 0,2% pe zi de intarziere la valoarea livrabilului intarziat, dar nu mai mult de 10% din valoarea Contractului.

Achizitor: 0,2% pe zi de intarziere din plata neefectuata, pana la data platii integrale, dar nu mai mult de 10% din valoarea Contractului

Informatii pentru determinarea efectelor

n/a

 

Tranzactia nr. 283/20.03.2023

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Partile actului juridic

SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)

Data incheierii si nr. act

20.03.2023/283

Natura actului juridic

Contract sectorial de servicii

Descriere obiect

Servicii de realizare analize de securitate nucleara pentru demonstrarea conformitatii proiectului Unitatii 1 de la CNE Cernavoda cu obiectivul general de securitate nucleara, stabilit prin prevederile art. 4 din Normele fundamentale de securitate nucleara NSN 21

Valoare tranzactie curenta

1.298.000 CAD

Creante reciproce

 

Garantii constituite

 

Termene si modalitati de plata

Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavoda, va efectua plata serviciilor in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor aferent serviciilor efectuate si finalizate fara neconformitati, semnat fara observatii de catre reprezentantii Sucursalei CNE Cernavoda.

Achizitorul va plati Prestatorului un avans de 286,309 CAD, reprezentand 25% din pretul fix al Contractului, in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator si cu conditia depunerii unei garantii pentru plata avansului emisa de o banca sau o societate de asigurari egala cu valoarea platii in avans, respectiv 286,309 CAD.

 

Penalitati stipulate

Prestator: 0,2% pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului.

Achizitor: 0,2% pe zi de intarziere din obligatiile neindeplinite, dar nu mai mult de 10% din valoarea contractului

Informatii pentru determinarea efectelor

n/a

 

Tranzactia nr. 277/02.03.2023

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Partile actului juridic

SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)

Data incheierii si nr. act

02.03.2023/277

Natura actului juridic

Contract sectorial de servicii

Descriere obiect

Servicii de inginerie pentru elaborarea de: (i) specificatii tehnice si documentatie de proiectare pentru activitati de retehnologizare care necesita achizitia de echipamente/componente cu termen lung de fabricatie si pentru activitati complexe cu durata mare de proiectare; (ii) documentatie tehnica necesara pentru demararea procesului de obtinere a autorizatiei de construire pentru infrastructura necesara executiei activitatii de retubare a reactorului Unitatii 1

Valoare tranzactie curenta

65.470.000 CAD

Creante reciproce

 

Garantii constituite

 

Termene si modalitati de plata

Achizitorul va plati Prestatorului un avans de 15% din Pretul Contractului, in maxim 15 zile lucratoare de la primirea facturii Prestatorului si conditionat de transmiterea a doua garantii pentru plata avansului, fiecare emisa de o institutie bancara sau o societate de asigurari. Pe parcursul executiei Contractului platile se vor efectua esalonat, o data la fiecare 2 luni, pentru Livrabilele elaborate de Prestator si receptionate de Achizitor printr-un Proces Verbal de Receptie a Serviciilor (PVRS) centralizator intocmit in maxim 10 zile de la incheierea fiecarui interval de 2 luni contractuale. Toate platile (cu exceptia avansului) se vor efectua in termen de 15 zile de la primirea de catre Achizitor a facturii emise de Prestator, in baza PVRS-ului

Penalitati stipulate

Prestator: 0,2 % pe zi de intarziere pentru Livrabilele din Anexa 1.2. Penalitati de 0,1 % pe zi de intarziere pentru Librabilele din Anexa 1.1.

Achizitor: 0,2% pe zi de intarziere din plata neefectuata /intarziata. Pentru ambele parti, valoarea cumulata a penalitatilor nu va putea depasi 25 % din Pretul Contractului

Informatii pentru determinarea efectelor

n/a

 

 

 

Tranzactia nr. 1866/15.12.2022

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Partile actului juridic

SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)

Data incheierii si nr. act

15.12.2022/1866

Natura actului juridic

Act aditional nr. 7 la acordul cadru nr. 1395/21.12.2012

Descriere obiect

Actualizare tarife - Servicii de evaluare durata de viata, inspectii si intretinere pentru Canale de combustibil, Feederi, Cladire Reactor de la CNE Cernavoda U1 & U2

Valoare tranzactie curenta

2.057.738 CAD

Creante reciproce

 

Garantii constituite

 

Termene si modalitati de plata

In termen de maxim 30 zile de la primirea facturii

Penalitati stipulate

n/a

Informatii pentru determinarea efectelor

n/a

 

 

Tranzactia nr. 1796/07.12.2022

 

Datele contractului

Clauze contractuale prevazute in contract

Partile actului juridic

SNN S.A. – CANDU ENERGY INC. (CEI)

Data incheierii si nr. act

07.12.2022/1796

Natura actului juridic

Contract sectorial de servicii

Descriere obiect

Asistenta tehnica pentru elaborarea si verificarea independenta a analizelor de protectie la supraputere a reactorului si a celor de securitate nucleara deterministe pentru CNE Cernavoda

Valoare tranzactie curenta

2.650.000 CAD

Creante reciproce

 

Garantii constituite

 

Termene si modalitati de plata

Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua plata in termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, aferent serviciilor efectuate si finalizate fara neconformitati, semnat fara observatii

Penalitati stipulate

Prestator: 0,2 % pe zi de intarziere din valoarea unei Solicitari de Asistenta Tehnica primita de la Achizitor, dar nu mai mult de 25% din valoarea contractului.

Achizitor: 0,05 % pe zi de intarziere din valoarea platii neefectuate, dar nu mai mult de 25% din valoarea contractului

Informatii pentru determinarea efectelor

n/a

 

Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare

861.494.533 CAD

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.