Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Hotarari AGA O & E 10.08.2022

Data Publicare: 10.08.2022 16:29:29

Cod IRIS: 28D72

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

 

Data raportului: 10.08.2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.08.2022

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 10.08.2022 au avut la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv 11:00 pentru AGEA.

 

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 10.08.2022 se afla anexate prezentului raport curent.

 

Cosmin Ghita

Director General

 

 

                                                                                                                                                                    Hotararea nr. 6/10.08.2022

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

Astazi, 10.08.2022, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2884 din data de 07.07.2022, in ziarul “Romania Libera” numarul 9164 din data de 07.07.2022 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  38 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 271.355.170 actiuni, reprezentand 89,95878% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 89,95878% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Aurora Negrut iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dl Paul Farca drept secretari tehnici ai AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

           Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.355.170 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

2.      Aprobarea continuarii Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, respectiv adoptarea Deciziei Preliminare de Investitie si trecerea in Etapa II – Lucrari Preliminare, conditionat de aprobarea si incheierea Acordului de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.078.975 voturi reprezentand 95,10745% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          258.078.975 voturi “pentru”

-            13.276.195 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

3.      Aprobarea initierii demersurilor in vederea atribuirii si incheierii contractelor necesare pentru finalizarea Proiectului, in conditiile limitelor de competenta prevazute de actele constitutive ale SNN si EN, si cu incadrarea in limita sumei de 185 milioane Euro.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.078.975 voturi reprezentand 95,10745% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          258.078.975 voturi “pentru”

-            13.276.195 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

4.       Aprobarea cererilor de reinnoire a mandatelor a cinci membri ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 29.09.2022, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) si art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011 (vot secret), dupa cum urmeaza:

 

4.1  Aprobarea cererii de reinnoire a mandatului dlui. Minodor Teodor Chirica – administrator neexecutiv;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.730.041 voturi reprezentand 94,97886% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          257.730.041 voturi “pentru”

-            13.280.388 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.2  Aprobarea cererii de reinnoire a mandatului dlui. Cosmin Ghita – administrator executiv;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.730.041 voturi reprezentand 94,97886% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          257.730.041 voturi “pentru”

-            13.280.388 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

4.3  Aprobarea cererii de reinnoire a mandatului dnei. Elena Popescu – administrator neexecutiv;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.730.041 voturi reprezentand 94,97886% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          257.730.041 voturi “pentru”

-            13.280.388 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.4  Respingerea cererii de reinnoire a mandatului dlui. Dumitru Remus Vulpescu – administrator neexecutiv;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 262.126.671 voturi reprezentand 96,59911% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-              8.883.758 voturi “pentru”

-          262.126.671 voturi “impotriva”

-                 344.741voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.5 Respingerea cererii de reinnoire a mandatului dlui. Mihai Daniel Anitei – administrator neexecutiv

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 248.850.476 voturi reprezentand 91,70655% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-            22.159.953 voturi “pentru”

-          248.850.476 voturi “impotriva”

-                  344.741 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.      Desemnarea a cinci membri ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 29.09.2022, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret), dupa cum umeaza:

 

5.1  Desemnarea dlui. Minodor Teodor Chirica – administrator neexecutiv;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.490.371 voturi reprezentand 94,15349% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          255.490.371 voturi “pentru”

-            15.520.058 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.2  Desemnarea dlui. Cosmin Ghita – administrator executiv;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.714.143 voturi reprezentand 94,97300% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          257.714.143 voturi “pentru”

-            13.296.286 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

                  5.3. Desemnrea dnei. Elena Popescu – administrator neexecutiv;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.490.371 voturi reprezentand 94,15349% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          255.490.371 voturi “pentru”

-            15.520.058 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.4  Respingera desemnarii dlui. Dumitru Remus Vulpescu – administrator neexecutiv;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 264.355.218 voturi reprezentand 97,42037% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-              6.655.211 voturi “pentru”

-          264.355.218 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

                  5.5 Respingera desemnarii dlui. Mihai Daniel Anitei – administrator neexecutiv.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 248.850.476 voturi reprezentand 91,70655% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-             22.159.953 voturi “pentru”

-          248.850.476  voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                     0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6.   Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, in valoare reprezentata de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii si aprobarea componentei variabile a administratorilor neexecutivi in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare conform Notei prezentate actionarilor

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 269.370.006 voturi reprezentand 99,26843% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          269.370.006  voturi “pentru”

-              1.640.423 voturi “impotriva”

-                  344.741 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

7.   Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului executiv al Consiliului de Administratie, in valoare reprezentata de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii si aprobarea componentei variabile a administratorului executiv conform Notei prezentate actionarilor.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%   din capitalul social si 89,95878%   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.004.908 voturi reprezentand 99,87092 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.004.908  voturi “pentru”

-                     5.521 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                       0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

8.      Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noii  administratori desemnati.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.010.429 voturi reprezentand 99,87296% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.010.429 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

9.   Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii  contractele de mandat ale administratorilor care urmeaza sa intre in vigoare la data de 29.09.2022.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.010.429 voturi reprezentand 99,87296% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.010.429 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                 344.741 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

                         

 

10.  Alegerea domnului Chirlesan Dumitru in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 10.08.2022, pentru un mandat de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 641, alin. (3) si  alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat; (vot secret  )

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.243.795 voturi reprezentand 93,69410% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-           254.243.795  voturi “pentru”

-             16.959.111 voturi “impotriva”

-                  152.264 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

11.  Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractul de mandat cu administratoriu provizoriu;

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.243.795 voturi reprezentand 93,69410 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-           254.243.795  voturi “pentru”

-             16.959.111 voturi “impotriva”

-                  152.264 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

12.     Aprobarea indemnizatiei fixe bruta lunara pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie la nivelul de 15.057 lei, egala cu cea a celui mai recent administrator in functie selectat potrivit OUG nr. 109/2011, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie, la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%   din capitalul social si 89,95878%   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.243.795 voturi reprezentand 93,69410% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          254.243.795  voturi “pentru”

-            17.111.375 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

13.  Prelungirea duratei mandatului dlui. George Sergiu Niculescu care inceteaza la data de 28.08.2022, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.08.2022, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la data acceptarii mandatului de catre un administrator numit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret).

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.420.811 voturi reprezentand 94,12786% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          255.420.811  voturi “pentru”

-            15.934.359 voturi “impotriva”

-                           0 voturi “abtinere”

-                           0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

14.  Aprobarea mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie si a componentei variabile, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 5/28.04.2022.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.829.494 voturi reprezentand 93,54143% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          253.829.494  voturi “pentru”

-            17.082.360 voturi “impotriva”

-                  443.316 voturi “abtinere”

-                             0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

15.        Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie al carui mandat a fost prelungit. 

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.430.525 voturi reprezentand 94,13144% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          255.430.525  voturi “pentru”

-            15.481.329 voturi “impotriva”

-                 443.316 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

16.     Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actul aditional la contractul de mandat al administratorului provizoriu al carui mandat a fost prelungit.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.873.841 voturi reprezentand 94,29481% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          255.873.841 voturi “pentru”

-            15.481.329 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

17.  Aprobarea declansarii procedurii de selectie membrii Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA (posturile vacante), conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.355.170 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

18.  Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie membrii ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA (posturile vacante).

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.355.170 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

19.     Aprobarea Raportului Trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2022.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.355.170 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

20.  Informare privind modul de aducere la indeplinire a solicitarilor formulate de catre actionarului majoritar Ministerul Energiei,  in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28 aprilie 2022 in ceea ce priveste aspectele evidentiate de auditorul independent in raportul asupra situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului 2021 .

 

  Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

 

21.  Revocarea dlui. Serban Constantin Valeca din functia de membru al Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii de drept a acestei functii prin deces (vot secret).

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.355.170 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

22.  Aprobarea datei de 30.08.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.355.170 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

23.  Aprobarea datei de 29.08.2022 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878%  din capitalul social si 89,95878%  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.355.170 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

24.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          271.355.170 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                                                                                                                          TEODOR MINODOR CHIRICA

 

SECRETAR DE SEDINTA

AURORA NEGRUT

 

 

                                                                                                                                                               Hotararea nr. 7/10.08.2022

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

 

Astazi, 10.08.2022, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

 

Avand in vedere:

·         Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul 2884 din data de 07.07.2022, in ziarul “Romania Libera” numarul 9164 din data de 07.07.2022 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  38 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 271.355.170 actiuni, reprezentand 89,95878% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 89,95878% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dna Aurora Negrut iar Societatea desemneaza pe  dna Saida Musledin si dl Paul Farca drept secretar tehnic al AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878 % din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               271.355.170 voturi “pentru”

-                                 0 voturi “impotriva”

-                                 0 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

2.      Aprobarea finantarii de catre SNN, a EnergoNuclear S.A., prin majorarea capitalul social al EN in numerar de catre SNN si/sau prin acordarea de imprumuturi asociat de SNN, cu o valoare totala de 185 milioane Euro, calibrat la cerintele de dezvoltare a Proiectului si necesara pentru implementarea Etapei II a Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda conditionat de aprobarea si incheierea Acordului de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878 % din capitalul social si 89,95878 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.078.975 voturi reprezentand 95,10745% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               258.078.975 voturi “pentru”

-                 13.276.195 voturi “impotriva”

-                                 0 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

3.   Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii in Comuna Doicesti, Str. Colonie nr.12, Casa de Cultura, parter, camera 1, judetul Dambovita.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878 % din capitalul social si 89,95878 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.078.975 voturi reprezentand 95,10745% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               258.078.975 voturi “pentru”

-                 13.276.195 voturi “impotriva”

-                                 0 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.      Aprobarea datei de 30.08.2022 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878 % din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               271.355.170 voturi “pentru”

-                                 0 voturi “impotriva”

-                                 0 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

5.   Aprobarea datei de 29.08.2022 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878 % din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-               271.355.170 voturi “pentru”

-                                 0 voturi “impotriva”

-                                 0 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6.   Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 89,95878% din capitalul social si 89,95878% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.355.170 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       271.355.170 voturi “pentru”

-                         0 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                  TEODOR MINODOR CHIRICA

 

SECRETAR DE SEDINTA

AURORA NEGRUT

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.