Stiri Piata


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN

Hotarari AGA O & E 4.12.2023

Data Publicare: 04.12.2023 16:40:37

Cod IRIS: B63A7

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

 

Data raportului: 4.12.2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

 

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 4.12.2023

 

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 4.12.2023 au avut la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv 11:00 pentru AGEA.

 

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 4.12.2023 se afla anexate prezentului raport curent.

 

Cosmin Ghita

Director General

 

                                             

Hotararea nr. 6/4.12.2023

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

 

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

    

Astazi, 4.12.2023, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ) la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

 

·         Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4792 din data de 26.10.2023, in ziarul ”Romania Libera” numarul 9485 din data de 26.10.2023 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Completarea Convocatorului pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5064 din data de 14.11.2023, in ziarul ”Romania Libera” numarul 9498 din data de 14.11.2023 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.480.568 actiuni, reprezentand 91,65794% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,65794% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.    Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici al AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.568 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

           Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.480.568 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2.  Informare cu privire la Procedura privind constituirea societatilor cu capital mixt, prevazuta de Ordinul ME nr. 1180/04.11.2021.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

 

3.    Informare cu privire la incheierea FEED Phase 1 a Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

 

4.    Aprobarea tranzitiei din faza FFED Phase 1 in faza FEED Phase 2 a Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 263.013.781 voturi reprezentand 95,12921% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          263.013.781  voturi “pentru”

-            13.466.787 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                                 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.      Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administratie aferent Semestrului I 2023

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.444 voturi reprezentand 99,99996% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.480.444 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                        124 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

6.  Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 12.05.2023- 15.10.2023.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

 

7.    Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 12.05.2023- 15.10.2023.

 

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

 

8.  Aprobarea datei de 29.12.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.568 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.480.568 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

9. Aprobarea datei de 28.12.2023 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.568 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.480.568 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

10.  Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.568 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

 

-          276.480.568 voturi “pentru”

-                            0 voturi “impotriva”

-                            0 voturi “abtinere”

-                            0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 

TEODOR MINODOR CHIRICA

 

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

DANIELA STEFAN

 

 

 

 

 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                     Hotararea nr. 7/4.12.2023

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

 

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

 

Astazi, 4.12.2023, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

 

Avand in vedere:

·         Convocatorul pentru AGEA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4792 din data de 26.10.2023, in ziarul ”Romania Libera” numarul 9485 din data de 26.10.2023 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Completarea Convocatorului pentru AGEA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5064 din data de 14.11.2023, in ziarul ”Romania Libera” numarul 9498 din data de 14.11.2023 si pe adresa de internet a Societatii;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);

·         Prevederile legale aplicabile;

 

 

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.480.568 actiuni, reprezentand 91,65794% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,65794%  din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

 

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

 

1.      Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.568 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       276.480.568 voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                        0 voturi “abtinere”

-                        0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

2.    Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA in sensul indreptarii erorii materiale din cuprinsul art. 20 alin. 3 dupa cum urmeaza: “art. 20 alin. 3 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii”, devine: ”art. 20 alin. 1 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii (…)”, conform Anexei 1 la prezentul Convocator.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.444 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       276.480.444 voturi “pentru”

-                        0 voturi “impotriva”

-                    124 voturi “abtinere”

-                        0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

3.    Aprobarea datei de 29.12.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.568 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       276.480.568 voturi “pentru”

-                         0 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

4.    Aprobarea datei de 28.12.2023 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.568 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       276.480.568 voturi “pentru”

-                          0 voturi “impotriva”

-                          0 voturi “abtinere”

-                          0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

5.    Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

 

In prezenta actionarilor reprezentand 91,65794% din capitalul social si 91,65794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.480.568 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

 

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

-       276.480.568 voturi “pentru”

-                         0 voturi “impotriva”

-                         0 voturi “abtinere”

-                         0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                                                                                                                                                                               TEODOR MINODOR CHIRICA

 

SECRETAR DE SEDINTA

 

DANIELA STEFAN

 

 

 

Anexa 1 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA

 

1.      Se modifica Art. 20 referitor la alte atributii ale Consiliului de Administratie, din:

 

art. 20 alin. 3 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii”, in ”art. 20 alin. 1 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii (…)”. Astfel art 20, alin 3 devine art. 20, alin 1.

 

                                                                                                                                                              PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                                                                                                                             TEODOR MINODOR CHIRICA

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.