Stiri Piata


SAFETECH INNOVATIONS S.A. - SAFE

Completarea Convocatorului AGEA din 21/22.12.2023

Data Publicare: 05.12.2023 8:30:13

Cod IRIS: 08A26

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

RAPORT CURENT 42/2023

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Data raportului

05.12.2023

Denumirea societatii

Safetech Innovations S.A.

Sediul social

Strada Frunzei nr. 12-14, sector 2, Bucuresti

Telefon

+40 754 908 742

Email

investors@safetech.ro

Nr. inreg. la ONRC

J40/3550/2011

Cod unic de inregistrare

28239696

Capital social subscris si varsat

13.300.000 lei

Numar de actiuni

66.500.000

Simbol

SAFE

Piata de tranzactionare

Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 21/22.12.2023
 

Conducerea Safetech Innovations (denumita in continuare „Compania") informeaza investitorii ca in urma cererii actionarului Victor Gansac de adaugare a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei, convocata pentru data de 21/22.12.2023 („AGEA”), avand in vedere ca respectiva cerere indeplineste conditiile prevazute de legea aplicabila, Consiliul de Administratie a completat ordinea de zi AGEA prin inserarea punctului 5, astfel cum acesta este reflectat in convocatorul completat.

Convocatorul completat este anexat acestui raport curent si va fi publicat in conformitate cu prevederile aplicabile.

 

Victor GANSAC

Director General


CONVOCATOR COMPLETAT

AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SAFETECH INNOVATIONS S.A.

 

Consiliul de Administratie al SAFETECH INNOVATIONS S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3550/2011, cod unic de inregistrare 28239696, cu sediul social in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 13.300.000 lei (fiind denumita in continuare „Societatea”),

AVAND IN VEDERE:

(i)              in data de 17.11.2023 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 5140 convocarea pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, sedinta convocata pentru data de 21.12.2023 (prima convocare), respectiv 22.12.2023 (a doua convocare);

(ii)            Victor Gansac, in calitate de actionar detinand 21.014.928 actiuni, reprezentand 31,6014% din capitalul social al Societatii, a solicitat Consiliului de Administratie suplimentarea ordinii de zi AGEA

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

 

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A

Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) convocata la sediul societatii din Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in data de 21.12.2023, de la ora 10:00, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 11.12.2023, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”) pentru aceasta adunare. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua sedinta a AGEA se va desfasura la data de 22.12.2023, ora 10:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta.

 

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR - COMPLETATA

1.         Aprobarea infiintarii unei noi societati, detinuta integral de Safetech Innovations S.A., in calitate de asociat, cu o participatie de 100% la capitalul social, avand ca scop extinderea activitatii Societatii pe plan extern. Societatea, care va avea numele Safetech Innovations Co. / orice alta variatie a acestui nume, va fi infiintata in Regatul Arabiei Saudite sub forma unei societati comerciale cu raspundere limitata ce va functiona in conformitate cu legislatia acestui stat, urmand a avea sediul in Riad.

2.         Aprobarea imputernicirii domnului Victor Gansac, in calitate de Director General al Societatii, cu posibilitate de subdelegare, de a adopta toate masurile necesare si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de legea din Romania si cea din Regatul Arabiei Saudite pentru infiintarea noii societati, inclusiv, dar fara a se limita la: (i) reprezentarea Societatii si votarea in numele acesteia in cadrul adunarilor generale ale actionarilor/asociatilor ale noii entitati (ii) preluarea atributiilor executive ale noii entitati, odata cu infiintarea acesteia, inclusiv posibilitatea numirii unui Director Executiv pentru entitatea nou creata; (iii) reprezentarea noii societati in fata tuturor autoritatilor locale si nationale, in vederea obtinerii oricaror permise si autorizatii necesare functionarii, (iv) semnarea, notarizarea, apostilarea oricaror documente si imputerniciri.

3.         Stabilirea datei de 16.01.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 15.01.2024 ca „ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data platii nu este aplicabila.

4.         Aprobarea imputernicirii membrilor Consiliului de Administratie si/sau Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

5.         Aprobarea introducerii in cadrul art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii a unui nou sub-articol 5.2., care va avea urmatorul continut:

5.2. Societatea va putea realiza proiecte de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) si transfer tehnologic.

Celelalte sub-articole din cadrul articolului 5 din Actul Constitutiv al Societatii, vor fi renumerotate in mod corespunzator.

***

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

I.               Participarea la AGEA

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori Bucuresti si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

II.             Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data de 20.11.2023 , toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societatii la www.safetech.ro/ro/investitori/adunari-generale/. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

III.          Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@safetech.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19.12.2023, ora 08:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i)              imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii)            imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

IV.           Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in Strada Frunzei nr. 12-14, etajele 1 si 2, sector 2, Bucuresti, Romania, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa investors@safetech.ro, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 19.12.2023, ora 08:00, mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SAFETECH INNOVATIONS S.A. din data de 21/22.12.2023”

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. II.

V.             Votul online

Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://safe.evote.ro/login de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGEA, actionarii vor furniza urmatoarele informatii:

In cazul persoanelor fizice:

·        numele si prenumele;

·        codul numeric personal

·        adresa de e-mail;

·       copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

·        numarul de telefon (optional);

sau

·       se pot conecta direct utilizand credentialele de acces generate in urma identificarii prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltata de Depozitarul Central: https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori

In cazul persoanelor juridice:

·        denumirea persoanei juridice;

·        codul unic de inregistrare (CUI);

·        numele si prenumele reprezentantului legal;

·        codul numeric personal al reprezentantului legal;

·        adresa de e-mail;

·       actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*;

·       copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *;

·        numarul de telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot (inainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea inregistrata. In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta, actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Responsabilul de relatia cu actionarii la adresa investors@safetech.ro  sau numarul de telefon +40 754 908 742.

VI.           Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i)                   de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii)                 de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa investors@safetech.ro) pana la data de 04.12.2023.

Cerintele de identificare mentionate la punctul I de mai sus sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGEA.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la acest punct determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

VII.        Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa investors@safetech.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 20.12.2023, ora 18:00.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

 

Presedintele Consiliului de Administratie

 

_______________________________

VICTOR GANSAC

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.