Stiri Piata


ROMAERO SA BUCURESTI - RORX

Convocare AGAO 27 Februarie 2023

Data Publicare: 25.01.2023 14:48:56

Cod IRIS: 15012

 

 

RAPORT CURENT

 

 

Raportul curent conform:

Legea nr. 24/2017,

Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

25.01.2023

Denumirea entitatii emitente :

ROMAERO S.A.

Sediul social:

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

Numarul de telefon/fax :

021/599 41 04,

021/ 319 20 82

Codul unic de inregistrare

1576401

Numar de ordine in R.C.:

J40/3940/1991

Capital social subscris si varsat:

17.368.942,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

 

BVB  ATS  AeRO

                                                                                                                                 

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia C.A. nr. 2/23.01.2023, Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii la data de 27/28.02.2023 ora 15.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 20.02.2023.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii din data de 27/28.02.2023 este anexat  prezentului raport curent.

 

CONVOCATOR 

 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca: 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A.) la data de 27.02.2023 ora 15.00, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 20.02.2023, avand urmatoarea ordine de zi : 

1.     Alegerea a sapte administratori provizorii ai  societatii ROMAERO S.A., ca urmare a expirarii mandatelor de administratori ale dlui. Victor Vlad CAZANA, dlui. Alexandru Stefan DEACONU, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Misa POPIC si dlui. Alexandru Roland SAVULESCU la data de 28.02.2023 si a dlui Alexandru BUSCU, ales de Consiliul de Administratie in calitate de administrator provizoriu incepand cu data de 09.11.2022 si pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

2.     Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii alesi la pct.1;

3.     Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii alesi la pct.1;

4.     Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi  incheiat cu administratorii provizorii alesi la pct.1;

5.     Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului aditional la contractul de mandat al administratorilor provizorii alesi la pct.1;

6.     Aprobarea ex-date de 15.03.2023 si a datei de 16.03.2023 ca data de inregistrare;

7.   Aprobarea imputernicirii Directorului General al societatii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului, persoana imputernicita putand delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.

 

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 20.02.2023, stabilita ca data de referinta. 

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 27.01.2023, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce, pana la data de 10.02.2023, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta, pana la data de 10.02.2023, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). 

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata la propunerea acestora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., incepand cu data de 27.01.2023. Propunerile de candidati pentru functia de administrator provizoriu se pot depune la registratura societatii pana la data de 10.02.2023 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10.02.2023 la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.02.2023.”

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii precum si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, incepand cu data de 27.01.2023. Formularul de vot prin corespondenta, completat de catre actionar si insotit de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC impreuna cu copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societatii cu cel putin o ora inainte de adunare (27/28.02.2023 ora 14.00) cu mentiunea scrisa pe plic in clar si cu majuscule “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.02.2023”. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. 

In temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017, republicata), actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), inscris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). 

Forma Imputernicirii speciale (Procurii speciale) atat in limba romana, cat si in limba engleza, se pun la dispozitia actionarilor atat la sediul societatii cat si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com si pot fi consultate incepand cu data de 27.01.2023. Imputernicirea speciala (Procura speciala) se depune sau se poate expedia, in original, la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (27/28.02.2023 ora 14.00). In cazul in care Imputernicirea speciala (Procura speciala) se expediaza prin posta trebuie facuta pe plic mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.02.2023”. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat in prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate. 

Formularele de vot prin corespondenta sau imputernicirile speciale pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu cu o ora inainte de adunare (27/28.02.2023 ora 14.00), la adresa office@romaero.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.02.2023”.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. 

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun/expediaza la societate cu cel putin o ora inainte de adunare (27/28.02.2023 ora 14.00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. 

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, republicata. 

In cazul neintrunirii conditiilor de cvorum/validitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 28.02.2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ;  fax 021/319.20.82.” 

 

 

PRESEDINTE C.A. 

 

__________________ 

Costel ENACHE

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.