Stiri Piata


LACTATE NATURA SA TARGOVISTE - INBO

Hotarari AGA E 29.11.2023

Data Publicare: 29.11.2023 18:00:17

Cod IRIS: BAF3A

    

 

 

 

 

LACTATE NATURA S.A.

TARGOVISTE, B-dul Independentei nr. 23

J15/376/13.03.1991, C.I.F.  RO 912465

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Cont RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985   RAIFFEISEN BANK –Targoviste

Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788


Nr. _360_ / 29.11.2023

 

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Departament Operatiuni Emitenti  Piete Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiara-

Directia Generala Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

 

 

RAPORT CURENT

 

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii nr. 27/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

 

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Lactate Natura S.A.

 

 

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor LACTATE NATURA S.A., intrunita statutar in data de 29.11.2023 la sediul societatii, la prima convocare, conform convocarii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4744/24.X.2023, in cotidianul local Dambovita nr. 8851/24.10.2023, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 24/2017 republicata, Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si Actului Constitutiv propriu, cu participarea actionarilor societatii detinand 4.495.235 actiuni, care reprezinta 93,7015% din capitalul social total, a adoptat urmatoarele hotarari:

 

Art. 1. Se aproba retragerea de la tranzactionare de pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de catre Bursa de Valori Bucuresti a actiunilor emise de Lactate Natura S.A. si radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiara, avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

 

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0% din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

 

Art. 2. Se aproba raportul intocmit de evaluatorul independent Neoconsult Valuation SRL cu privire la pretul pe actiune si aprobarea pretului de 2,620 lei/actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.

 

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

 

Art. 3. Se aproba procedura de retragere din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea A.G.E.A de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, respectiv:

 

·         Societatea va informa, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, toti actionarii inregistrati la data de referinta (16.11.2023) care nu au participat la AGEA in care s-a hotarat retragerea de la tranzactionare cu privire la hotararea AGEA, inclusiv cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta Depozitarului Central care tine registrul actionarilor emitentului.

·         Prezenta hotarare AGEA se publica  in cel putin doua cotidiene de circulatie nationala, tiparite sau online, precum si pe pagina de internet a pietei pe care se tranzactioneaza actiunile emise de Lactate Natura S.A.

·         Actionarii care nu sunt de acord cu hotararea privind retragerea de la tranzactionare pot solicita retragerea din societate, in termen de 45 de zile de la data de inregistrare, prin transmiterea in scris catre societate a unei solicitari in acest sens. In cadrul respectivei solicitari se precizeaza si modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu respectarea modului de plata stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Actionarii indreptatiti  vor depune cererea de retragere si documentatia necesara in mod direct sau le vor transmite la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau  prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail office@lactatenatura.ro.

·         Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de actionarii existenti la data de inregistrare (4.03.2024) cu conditia ca acestia sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta (16.11.2023) a prezentei AGEA care a hotarat retragerea de la tranzactionare.

·         Societatea  achita actionarilor care solicita retragerea contravalorii actiunilor, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.

 

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

 

Art.4 Se aproba  instrainarea dreptului de proprietate aflat in patrimoniul LACTATE NATURA S.A. asupra imobiliului situat in localitatea Targoviste Bd.Independentei nr. 23, inscris in Cartea Funciara nr.78738 a localitatii Targoviste  jud Dambovita compus din:

- T – teren intravilan in suprafata de 8.289 mp, avand numar cadastral 78738;

- Constructia C1 - Cladire administrativa cu suprafata construita la sol de 2139 mp, avand numar cadastral 78738 – C1;

- Constructia C2 – Cabina poarta – cu suprafata construita la sol de 81mp, avand numar cadastral 78738 - C2;

- Constructia C5 – Depozit carburanti - cu suprafata construita la sol de 54 mp, avand numar cadastral 78738 – C5;

- Constructia C6 – Magazie centrala si atelier auto - cu suprafata construita la sol de 657 mp, avand numar cadastral 78738 – C6;

- Constructia C7 – Hala industriala - cu suprafata construita la sol de 254 mp, avand numar cadastral 78738 – C7;

- Constructia C8 – Transformator electricitate - cu suprafata construita la sol de 71 mp, avand numar cadastral 78738 – C8;

- Constructia C10 – Statie aer comprimat - cu suprafata construita la sol de 14 mp, avand numar cadastral 78738 – C10;

 

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

 

Art.5 Se aproba instrainarea dreptului de proprietate aflat in patrimoniul LACTATE NATURA S.A. asupra imobiliului situat in localitatea Gaesti, judetul Dambovita, inscris in Cartea Funciara nr. 72437 a localitatii Gaesti, compus din:

 -T - teren intravilan in suprafata de 4.929 m2   avand numar cadastral 235;

-  Constructia C1- Sectie  productie- cu suprafata construita la sol de 1.526 m2, avand numar cadastral 235- C1;

- Constructia C2- Statie pompe- cu suprafata construita la sol de 32 m2 , avand numar cadastral 235- C2;

-  Constructia C3- Bazin apa - cu suprafata construita la sol de 8 m2 , avand numar cadastral 235- C3;

-  Constructia C4- Birouri - cu suprafata construita la sol de 138 m2 ,avand numar cadastral 235- C4;

 

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

 

Art.6 Se aproba  instrainarea dreptului de proprietate aflat in patrimoniul LACTATE NATURA S.A. asupra imobiliului situat in com. Aninoasa sat Viforata, judetul Dambovita, inscris in Cartea Funciara nr. 73918 a localitatii Viforata, compus din:

-T - teren intravilan in suprafata de 10.779 mp   avand numar cadastral 250;

-  Constructia C1- Cabina poarta- cu suprafata construita la sol de 22 mp, avand numar cadastral 250 - C1;

- Constructia C2- Birouri- cu suprafata construita la sol de 60 mp , avand numar cadastral 250- C2;

- Constructia C3- Sala fabricatie - cu suprafata construita la sol de 1942 mp , avand numar cadastral 250- C3;

- Constructia C5 - Sala fabricatie - cu suprafata construita la sol de 39 mp , avand numar cadastral 250- C5;

- Constructia C4 – Anexa - cu suprafata construita la sol de 453 mp , avand numar cadastral 250- C4;

-  Constructia C6 –Bazin apa - cu suprafata construita la sol de 15 mp , avand numar cadastral 250- C6;

- Constructia C7 –Statie pompe - cu suprafata construita la sol de 41 mp , avand numar cadastral 250- C7;

- Constructia C8 –Magazie- cu suprafata construita la sol de 240 mp , avand numar cadastral 250- C8;

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

 

Art.7. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa stabileasca metoda optima de vanzare, inclusiv prin negociere directa si sa aprobe pretul tranzactiei in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni inainte de initierea procedurii de vanzare. Raportul va fi intocmit de catre un evaluator independent, membru ANEVAR, in conformitate cu standardele de evaluare in vigoare,

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

 

Art.8  Se aproba vanzarea prin licitatie publica, la pretul stabilit in baza unui raport de evaluare intocmit cu cel mult doua luni anterior datei desfasurarii licitatiei de vanzare, a unor utilaje si echipamente tehnologice ce nu se mai  folosesc in procesul de productie.

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

 

Art.9 Se aproba imputernicirea Presedintelui/Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, voturi impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

Art.10 Se aproba data de 4.03.2024 ca data de inregistrare (ex date 1.03.2024), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

 

Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0

 

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

 

 

Florentina Popescu

Presedinte de sedinta

 

 

 

 

           

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.