Stiri Piata


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - EL

Tranzactii intre parti afiliate - EFSA - OPCOM

Data Publicare: 06.12.2023 12:00:30

Cod IRIS: 55AB6

Catre:                         Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF)

                                    Bursa de Valori Bucuresti (BVB)

                                    Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 6 decembrie 2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

 

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii/efectuarii, in perioada 1 noiembrie -  30 noiembrie 2023 a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare cumulata depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica la 30 iunie 2023, respectiv depaseste valoarea de 198.490.436 RON.

Detalii privind aceste tranzactii, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa de mai jos.

Conform conditiilor contractuale intre EFSA si OPCOM in conventiile din tabelul din anexa, facturile se emit cu data ultimei zile a lunii de livrare si sunt transmise electronic fie in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare, fie in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile/lunii de livrare/lunii in care se desfasoara tranzactiile (a se vedea coloana "Termene si modalitati de plata"). Astfel, unele dintre facturile incluse in prezenta raportare au fost primite si inregistrate ulterior datei de 30 noiembrie 2023 (data la care s-a depasit pragul de raportare), acesta reprezentand motivul pentru data prezentei raportari.

 

Director Financiar                                                                            

Stefan Frangulea                                                                               

                                   

           

           


Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 noiembrie – 30 noiembrie 2023, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

 

Tip si Nr. Contract, data incheierii

Obiect tranzactii

Valoare

(mii RON)

Data intrarii in vigoare

Data expirare

Garantii constituite (mii RON)

Penalitati stipulate

Termene si modalitati de plata

Vanzator: OPCOM

Cumparator: EFSA

1. Conventie nr. 65/ 7473/3 feb 2023

Vanzare - cumparare energie electrica   pe pietele PZU + PI

Tarif de tranzactionare si administrare

135.886,16

1 ian 2023

nedeterminata

57.041

Vezi nota 1 de mai jos

Cumparatorul sa asigure disponibilitatile financiare necesare debitarii contului sau deschis la Banca de decontare, la valoarea solicitata de OPCOM S.A. prin instructiunea de debitare directa calculata conform Notelor de decontare zilnice, la termenele prevazute in Mandatul SEPA Debit Direct si sa documenteze, lunar, incasarea drepturilor si plata obligatiilor, in valoare egala, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevazute in „Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata..."

OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Participantul are obligatia asigurarii disponibilitatilor necesare in contul curent deschis la Banca de decontare, in vederea debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor nete de plata.

2. Conventie PCSCV/

PC ESRE CV

34861/31.07.2023

Servicii de organizare si administrare a Pietei Centralizate pentru energia electrica din surse regenerabile sustinuta prin certificate verzi

13,98

1 aug 2023

nedeterminata

N/A

Vezi nota 2 de mai jos

Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica.

Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

3. Acordul 81670/01 octombrie 2011

AA3/1274/07 iulie 2021

Accesarea si raportarea de date pentru conformarea cu prevederile privind integritatea si transparenta pietei angro de energie (REMIT)

1,20

7 iulie 2021

nedeterminata

N/A

Vezi nota 3 de mai jos

Factura va fi emisa si transmisa electronic (pe e-mail) de catre OPCOM in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii facturii de la ACER si va contine defalcarea taxei perceputa de ACER in 2021 pe componente.

Participantul la Piata se obliga sa achite factura integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acesteia.

4. Contract 55659/27.12.2022 MACEE
AA 7/26.07.2023

AA 8/29.08.2023

AA 9/27.09.2023

AA10/26.10.2023

Vanzare/cumparare energie electrica prin

Mecanismul anual de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)

75.076,02

1 mar 2023

31 dec 2023

38.000

 

Cumparatorul are obligatia de a avea si de a mentine un cont in numerar (lei) la o banca comerciala din Romania si sa incheie un Mandat SEPA Direct Debit prin care autorizeaza ca OPCOM S.A. sa emita ori de cate ori este necesar o IDD asupra contului sau in conformitate cu dispozitiile impuse in temeiul Procedurii privind incasarile si platile aferente vanzarilor si cumpararilor prin MACEE.

Vanzatorul emite factura pentru contravaloarea energiei electrice vanduta, cu data ultimei zile a lunii de livrare pentru care este emisa si o transmite catre Cumparator, semnata electronic, pe mail, in primele 4 zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Obligatiile de plata ale Cumparatorului, pentru fiecare zi de livrare, se achita prin instructiuni de debitare directa emise de catre Vanzator in zilele bancare lucratoare.

5. Conventia 52627/12 dec 2022 MACEE

Servicii de organizare si administrare a Mecanismului de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE)

9,96

12 dec 2022

31 dec 2023

155.000

 

Factura aferenta valorii T tranz bilaterale (la care se adauga TVA, dupa caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Vanzator: EFSA

Cumparator: OPCOM

6. Conventie nr. 65/7473/ 3 feb 2023

Vanzare - cumparare energie electrica pe piata PZU si PI
Tarif de tranzactionare si administrare

1.050,91

1 ian 2023

nedeterminata

N/A

N/A

Participantii la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare si le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, in primele trei zile bancare lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 noiembrie - 30 noiembrie 2023: 212.038,22 mii RON

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 30 noiembrie 2023: -238,44 mii RON

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 30 noiembrie: -127.563,75 mii RON

 

Nota 1: Scrisoarea de garantie bancara de plata/garantia financiara sub forma unui depozit in numerar remis in contul OPCOM S.A. va fi executata in ziua bancara lucratoare care urmeaza zilei in care a fost primit refuzul executarii IDD.

Nota 2: Sa plateasca contravaloarea penalitatii, in cazul in care, din vina sa, o tranzactte pe PCSCV este anulata.

Nota 3: OPCOM are dreptul sa suspende executarea obligatiilor asumate prin Acord daca Beneficiarul Serviciilor nu isi indeplineste obligatia de plata in mod integral, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii, fara a fi necesara notificarea prealabila. Pe perioada suspendarii, respectiv incepand cu data imediat urmatoare termenului de maxim 5 (cinci) zile lucratoare (zi de ofertare/tranzactionare, dupa caz) pentru indeplinirea obligatiilor de plata, OPCOM este exonerat de orice raspundere pentru neexecutarea obligatiilor asumate prin Acord. Suspendarea executarii obligatiilor OPCOM va dainui pana la momentul la care Beneficiarul Serviciilor va achita integral sumele restante cuvenite OPCOM.

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.