Stiri Piata


BURSA DE VALORI BUCURESTI SA - BVB

Convocare AGA O & E 20/21.10.2021 si disponibilitate materiale

Data Publicare: 09.09.2021 18:40:05

Cod IRIS: 52C1D

 

Nr. 3402/09.09.2021

 

 

Catre:  AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA                                                                      

              Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

              Fax: 021- 659.60.51

              BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

              Fax: 021- 256.92.76

 

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 

 

Data raportului: 09.09.2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, sector 2

Numarul de telefon/fax: 021/307.95.00, 021/307.95.19

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 17777754 

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/12328/2005

Capital social subscris si varsat: 80.492.460 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Categoria Premium Actiuni

 

Evenimente importante de raportat: disponibilitate Convocator si materiale AGOA si AGEA 20/21.10.2021

 

In data de 09.09.2021, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a nr. 3725 si in ziarul Romania Libera din data de 09.09.2021 a fost publicat Convocatorul Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor Societatii din 20/21 octombrie 2021 (atasat).

De asemenea, incepand de astazi, 09.09.2021, documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarilor sunt puse la dispozitia actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, atat in format electronic pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, cat si in format fizic la sediul social al Societatii.

 

 

Adrian Tanase

Director General

 


 

 

 

CONVOCATOR

 

Societatea BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12328/2005, EUID ROONRC.J40/12328/2005, Cod Unic de Inregistrare RO 17777754, cu sediul in Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, et. 13-14, cod postal 020922, sector 2 (denumita in continuare „Societatea” sau „BVB”), prin Consiliul de Administratie, denumit Consiliul Bursei,

 

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata (“Legea nr. 31/1990”), Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare („Legea nr. 126/2018”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si Actului Constitutiv al Societatii,

 

CONVOACA:

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare “AGOA”), in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 20.10.2021, de la ora 10:00 a.m., pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 01.10.2021, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 35 (1) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 31 (4) din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 21.10.2021, de la ora 10:00 a.m., la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta,

si

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare “AGEA”), in Mun. Bucuresti, Sector 2, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 2, sala Millenium, in data de 20.10.2021, de la ora 11:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 01.10.2021, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 36 (1) din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 31 (4) din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 21.10.2021, de la ora 11:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.


 

 

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR:

 

1.       Numirea Mazars Romania S.R.L. ca auditor financiar al Societatii pentru exercitiile financiare 2022 si 2023 sub conditia aprobarii de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

2.      Aprobarea datei de: (i) 03.12.2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 02.12.2021 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

3.      Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea  hotararilor adoptate.

 

 

ORDINEA DE ZI

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR:

 

1.       Aprobarea modificarii Actului constitutiv al Societatii, astfel cum este prevazut in Anexa, parte integranta a Convocatorului.

2.      Aprobarea datei de: (i) 03.12.2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) 02.12.2021 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

3.      Mandatarea Directorului General al Societatii, dl. Adrian Tanase, respectiv a Directorului General Adjunct al Societatii, dl. Marius - Alin Barbu, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a incheia si/sau semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, Actul Constitutiv renumerotat si actualizat al Societatii,oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv a Actului constitutiv renumerotat si actualizat al Societatii.

 

 

a)           Dreptul actionarilor de a participa la Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor

 

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictiile legale sau, inainte de AGOA si AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

 

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).

 

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

 

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor BVB de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

 

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.

 

b) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA

 

Incepand cu data de 09.09.2021, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 18:00, de la sediul Societatii, prin fax sau prin posta:

-          Convocatorul AGOA si AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza);

-          Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);

-          Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA si AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza);

-          Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor;

-          Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

 

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata, potrivit prevederilor legale.

 

c) Imputernicirile generale

 

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este actionar majoritar al BVB sau al unei alte persoane controlate de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al BVB, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

 

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

 

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

 

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18.10.2021, ora 10:00 a.m. pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021” si, respectiv, pana la data de 18.10.2021, ora 11:00 pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare.

 

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18.10.2021, ora 10:00 a.m. pentru AGOA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021” si, respectiv, pana la data de 18.10.2021, ora 11:00 pentru AGEA, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”.

 

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

 

d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

 

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „Pentru”, vot „Impotriva”, respectiv „Mentiunea Abtinere”).

 

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul  actionarului, numai in situatia in care acesta:

-          a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/ generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau

-          reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

 

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor BVB de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere);  b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/ Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

In cazul AGOA, pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, disponibilizate de Societate; pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

In cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta, disponibilizat de Societate.

 

La completarea Imputernicirilor speciale/ Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA si/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie incepand cu data de 30.09.2021. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b) incepand cu data de 30.09.2021

 

Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 1 de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau “Mentiunea Abtinere”, semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic separat, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru punctul 1 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021” si care va fi introdus, la randul lui, in plicul continand Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 18.10.2021, ora 10:00 a.m. mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”.

 

Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data de 18.10.2021, ora 11:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”.

 

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa actionariat@bvb.ro, astfel:

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru", vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, se vor transmite intr-un e-mail separat, mentionand la subiect „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru punctul 1 - Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18.10.2021, ora 10:00 a.m.;

- pentru AGOA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru", vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente, se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18.10.2021, ora 10:00 a.m.;

- pentru AGEA, Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru", vot „Impotriva” sau „Mentiunea Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, insotite de documentele aferente se vor transmite prin e-mail, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18.10.2021, ora 11:00.

 

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA si AGEA.

 

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

 

Dupa AGEA/AGOA, actionarul sau un tert desemnat de actionar poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite actionarului o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

 

e) Declaratiile pe proprie raspundere

 

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA si AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

 

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA si AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza:

a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si AGEA;

b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.

 

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 18.10.2021, ora 10:00 a.m. pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”, respectiv pana la data de 18.10.2021, ora 11:00 pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”.

 

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: actionariat@bvb.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18.10.2021, 10:00 a.m. pentru AGOA, respectiv mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 18.10.2021, ora 11:00 pentru AGEA.

 

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

 

Dupa AGEA/AGOA, institutia de credit poate obtine de la Societate, cel putin la cerere, o confirmare a faptului ca voturile au fost numarate si inregistrate in mod valabil de catre Societate. Solicitarea unei astfel de confirmari poate fi facuta in termen de o luna de la data votului. In acest caz, Societatea va transmite institutiei de credit o confirmare electronica de inregistrare si numarare a voturilor, in conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea nr. 24/2017 si cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, in formatul prevazut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

 

f) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

 

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.09.2021, ora 18:00. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

 

g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

 

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA;  intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24.09.2021, ora 18:00, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 20/21.10.2021”.

 

Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, incepand cu data de 12.10.2021 ora 18:00

 

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

 

Pentru exercitiul valid al drepturilor  mentionate la lit. f) si g), actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).

 

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

 

La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 80.492.460 lei si este format din 8.049.246 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la Departamentul Secretariat General in fiecare zi lucratoare, intre orele 9:00-18:00, la telefon 021 - 307.95.00, precum si de pe website-ul Societatii www.bvb.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

 

 

CONSILIUL BURSEI,

 

Radu Hanga

Presedinte

 


 

 

Anexa la Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BVB din data de 20/21.10.2021

 

1.       Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 3 Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv, Legii nr. 31/1990 Societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumentele financiare si operatiuni de piata, republicata si ale legislatiei romane in vigoare.

 

2.      Alin. 1 al Articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 6 (1) Durata de functionare a Societatii este nelimitata, activitatea acesteia incepand sa se desfasoare de la data inregistrarii sale in Registrul Comertului.

 

3.      Alin. 1 al art. 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) In scopul realizarii obiectului principal de activitate, Societatea desfasoara si urmatoarele activitati secundare (conexe):

a)      COD C.A.E.N. 1820 “Reproducerea inregistrarilor”

b)      COD C.A.E.N. 6619 “Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii”

c)       COD C.A.E.N. 6820 “Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”

d)      COD C.A.E.N. 7733 “Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)”

e)      COD C.A.E.N. 6202 “Activitati de consultanta in tehnologia informatiilor”

f)        COD C.A.E.N. 5829 “Activitati de editare a altor produse software”

g)      COD C.A.E.N. 6311 “Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe”

h)      COD C.A.E.N. 6312 “Activitati ale portalurilor web”

i)        COD C.A.E.N. 6209 “Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei ”

j)        COD C.A.E.N. 7220 “Cercetare - dezvoltare in stiinte sociale si umaniste”

k)      COD C.A.E.N. 7320 “Activitati de studiere a pietei si sondare a opiniei publice”

l)        COD C.A.E.N. 7311 “Activitati ale agentiilor de publicitate”

m)    COD C.A.E.N. 8559 Alte forme de invatamant n.c.a”

 

4.      Lit f) din alin.2 al art. 9 se modifica si va avea urmatoul cuprins:

f) in clasa mentionata in alin. (1) lit. f)-j): realizarea, administrarea, implementarea, intretinerea, dezvoltarea si comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice si baze de date referitoare sau aflate in legatura cu activitatea de tranzactionare, supraveghere, raportare, informare periodica si continua, evidenta, furnizare de informatii, securizare, avand ca obiect instrumente financiare, operatiuni cu instrumente financiare, emitenti de instrumente financiare, entitati care opereaza pe piata de capital, precum si furnizarea, promovarea sau facilitarea accesului la servicii si/sau produse in legatura cu obiectul principal si/sau secundar de activitate pentru participantii pietelor reglementate/sistemelor multilaterale de tranzactionare administrate de societate si/sau clientii finali ai acestora;

 

5.      Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 13 Sunt actionari ai Societatii, persoanele fizice si juridice mentionate in Registrul  Actionarilor.

 

6.      Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 14 (1) Capitalul social este de 80.492.460 lei, in intregime subscris si varsat.

(2) Capitalul social este impartit in 8.049.246 actiuni, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare actiune avand o valoare nominala de 10 RON.  

 

7.       Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 20 (1) Actiunile Societatii pot fi transferate si detinute numai catre/de catre acele persoane care au capacitatea legala de a dobandi si detine calitatea de actionar al unui operator de piata, potrivit reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara.

(2) In exercitarea dreptului de a aduce in garantie, instraina si dobandi actiuni ale Societatii, prin orice mod, actionarii vor respecta conditiile privind structura actionariatului, identitatea si integritatea actionarilor care detin 20 % din drepturile de vot, stabilite in reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara.

 

8.      Alin. 2 al art. 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2)   Principalele atributii ale Adunarii Generale ordinare sunt urmatoarele:

(a)      sa discute, sa aprobe si/sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului Bursei si ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;

(b)      sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului Bursei, Presedintele Consiliului Bursei;

(c)       sa numeasca si sa demita auditorul financiar al Societatii si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

(d)      sa fixeze indemnizatia pentru exercitiul financiar in curs si sa acorde orice alte sume sau avantaje membrilor Consiliului Bursei;

(e)      sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului Bursei;

(f)        sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri, pe exercitiul financiar urmator;

(g)      sa adopte strategii si politici privind dezvoltarea Societatii.

 

9.      Art. 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 29 Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar, avand urmatoarele competente, atributii si functii:

(a)    schimbarea formei juridice a Societatii;

(b)    modificarea obiectului de activitate al Societatii;

(c)    modificarea duratei Societatii si a sistemului de administrare al Societatii;

(d)   majorarea si reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

(e)    fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

(f)     dizolvarea anticipata a Societatii;

(g)    conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni, precum si a actiunilor dintr-o categorie in alta;

(h)    emisiunea de obligatiuni;

(i)      admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii sau a altor valori mobiliare emise de Societate pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare, in conditiile legii

(j)     incheierea de acte juridice prin care Societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau  constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor Societatii la data preconizata pentru incheierea actului juridic;

(k)    orice alta modificare a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale extraordinare.

 

10.   Art. 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 41 (1) Consiliul Bursei este format din 9 membri, persoane fizice. Mandatul membrilor Consiliului Bursei este de 4 ani si poate fi executat dupa validarea individuala de catre ASF.

(2) In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul Bursei, noul membru ales de catre Adunarea Generala va fi ales pentru durata restanta a mandatului predecesorului sau si care nu poate depasi durata mandatului celorlalti membri ai Consiliului Bursei.

(3) Candidatii pentru posturile de membru in Consiliul Bursei sunt nominalizati de catre actionarii Societatii si/sau de catre membrii existenti ai Consiliului de Bursei.

 

11.    Alin. 3 al art. 46 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:

(3)  Consiliul Bursei exercita urmatoarele atributii:

a)      numeste, revoca, stabileste remuneratia Directorului General si a Directorilor Societatii, aproband si fisa postului acestora si supravegheaza activitatea Directorilor;

b)      aproba si modifica Regulamentul de salarizare a angajatilor Societatii, Regulamentul de organizare si functionare a Societatii si organigrama Societatii;

c)       adopta proiectul de buget al Societatii, prezinta Raportul anual al Consiliului Bursei, intocmit in baza situatiilor financiare anuale, precum si proiectul de plan de afaceri si proiectul de buget pe anul in curs;

d)      aproba incheierea de acte juridice a caror valoare estimata depaseste limita stabilita pentru Directorul General, in limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor;

e)      stabileste strategia generala de dezvoltare a Societatii si o supune aprobarii Adunarii Generale ordinare a actionarilor;

f)        solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor Directorilor Societatii;

g)      tine la zi registrele prevazute in Legea nr. 31/1990;

h)      adopta si modifica reglementarile privind conditiile si procedurile de admitere, retragere si suspendare a instrumentelor financiare la si de la tranzactionare pe piata reglementata/pietele reglementate administrate de Societate;

i)        adopta si modifica reglementarile privind conditiile si procedurile de tranzactionare pe piata reglementata/pietele reglementate administrate de Societate;

j)        adopta si modifica reglementarile privind functionarea sistemului multilateral de tranzactionare operat de Societate;

k)      adopta si modifica reglementarile privind obligatiile emitentilor admisi la tranzactionare pe piata reglementata/pietele reglementate administrate de Societate;

l)        adopta si modifica reglementarile privind standardele profesionale impuse persoanelor din cadrul Participantilor care efectueaza operatiuni pe piata reglementata/pietele reglementate administrate de Societate;

m)    adopta si modifica procedurile privind modul de determinare si publicare a preturilor si a cotatiilor pe piata reglementata/pietele reglementate administrate de Societate;

n)      stabileste tipurile de contracte si operatiuni permise pe piata reglementata/pietele reglementate administrate de Societate si reglementarile incidente;

o)      adopta si modifica reglementarile privind administrarea si diseminarea informatiilor catre public;

p)      constituie comitete consultative, comisii speciale si comitete interne ale Societatii si desemneaza/revoca membrii acestora;

q)      aproba nivelul comisioanelor si al tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe pietele reglementate, incluzand, dar fara a se le limita la, stabilirea cuantumurilor, termenelor si scutirilor la plata, definirea tipului si structurii pentru aceste comisioane si tarife;

r)       aproba nivelul maxim al comisioanelor si al tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice pe sistemele multilaterale de tranzactionare;

s)       aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare/sucursale ale Societatii;

t)       adopta hotarari privind schimbarea/ extinderea sediului social al Societatii in Romania, precum si cu privire la infiintarea si functionarea de filialelor Societatii;

u)      propune candidatii Societatii pentru Consiliile de Administratie/ Consiliile de Supraveghere ale societatilor si altor entitati in care societatea detine participatii;

v)      ia masuri in vederea asigurarii unui management sigur al operatiunilor tehnice ale sistemului, si, in mod special, pentru asigurarea de proceduri eficiente pentru cazurile de urgenta, care sa asigure continuitatea desfasurarii activitatii si eliminarea riscurilor de aparitie a unor disfunctionalitati ale sistemelor tehnice;

w)     verifica indeplinirea cerintelor de experienta si de integritate de catre persoanele care au functii de conducere si de control in structura societatii.

x)      adopta si modifica reglementarile privind conditiile si procedurile de admitere, excludere si suspendare a Participantilor la si de la tranzactionare si a reglementarilor privind obligatiile Participantilor admisi la tranzactionare pe piata reglementata /pietele reglementate administrate de Societate;

y)      adopta si modifica standardele contractuale si depozitarul central si contrapartea centrala cu care s-a incheiat contractul in vederea decontarii/compensarii operatiunilor desfasurate pe pietele reglementate;

z)       stabileste mecanismele de securitate si control al sistemelor informatice, pentru asigurarea pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv in situatia unor evenimente de risc;

aa)   aproba nivelul pretului de vanzare de catre Societate a licentelor netransmisibile de tranzactionare pe pietele reglementate si sistemul multilateral de tranzactionare operate de Societate.

bb)  ia orice alte hotarari cu privire la probleme, propuneri ori insarcinari date in competenta sa de catre Adunarea Generala a actionarilor, Legea nr. 31/1990, reglementarile Autoritatii de Supraveghere Financiara sau prin reglementarile Societatii;

 

12.   Art. 48 se abroga.

 

13.   Denumirea Capitolului III din Titlul IV se modifica si va avea urmatorul continut:

Capitolul III. Comitetele Consultative, comisiile speciale si comitetele interne ale Societatii

 

14.Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

             Art. 63. Consiliul Bursei poate hotari infiintarea/desfiintarea in cadrul Societatii a unor Comisii speciale/Comitete interne, fara personalitate juridica si cu rol consultativ, caz in care va aproba regulile de organizare si functionare ale Comisiilor speciale/Comitetelor interne si va desemna/revoca membrii acestora.

 

15.   Articolul 96 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 96 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza de drept cu dispozitiile legale referitoare la societatile pe actiuni, Legii nr. 126/2018, precum si ale actelor normative emise in aplicarea acestora si cu dispozitiile legale referitoare la societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

 

16.   Art. 97 se abroga

 

17.    Ca urmare a abrogarii art. 2, art. 48 si art. 97, precum si a Anexei 1 din cuprinsul Actului constitutiv se renumeroteaza toate articolele, alineatele si se actualizeaza literele si trimiterile la articole, in mod corespunzator, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.