Stiri Piata


IMOTRUST SA ARAD - ARCV

Hotarari AGA O & E 28.11.2023

Data Publicare: 28.11.2023 15:23:50

Cod IRIS: 32446

                                                                                                           

 

 

 

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 28.11.2023

Denumirea emitentului: IMOTRUST S.A.

Sediul social: Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad

Nr. si data inregistrarii la ORC: J02/541/1991

C.U.I: RO1680630

Capital social subscris si varsat: 55.561.326,80 lei

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IMOTRUST S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – SMT AeRO.

 

Alte evenimente:

 

La data de 28.11.2023, la prima convocare au avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A. la ora 10:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A. la ora 10:30 la sediul societatii pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 17.11.2023 si s-au adoptat urmatoarele hotarari:

 

·         Hotararea nr. 1/28.11.2023 AGOA IMOTRUST S.A.

·         Hotararea nr. 1/28.11.2023 AGEA IMOTRUST S.A.

 

 

 

 

IMOTRUST S.A.,

Presedinte Consiliul de Administratie,

Berar Luisa Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

IMOTRUST S.A.

NR. 1 din 28.11.2023

 

         Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., intrunita azi, data de 28.11.2023, ora 10:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 90,0027% din capitalul societatii si 90,1904% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii societatii reprezentand 500.066.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,

 

                                                          HOTARASC

                                     

Art. 1. Se aproba cu 90,1904% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit politica de vanzare/ inchiriere, precum si listele de preturi privind valorificarea activelor Societatii si se stabileste durata de valabilitate pentru perioada 01.01.2022 – 29.02.2024.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si 90,1904% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

− 0 voturi “impotriva”;

− 0 voturi “abtinere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Art. 2. Se aproba cu 90,1904% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 22.12.2023 ca data de inregistrare si data de 21.12.2023 ca ex-date, conform legii aplicabile.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si 90,1904% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

− 0 voturi “impotriva”;

− 0 voturi “abtinere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Art. 3. Se aproba cu 90,1904% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotararile AGOA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati/operatiuni necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGOA.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si 90,1904% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

− 0 voturi “impotriva”;

− 0 voturi “abtinere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

IMOTRUST S.A.

NR. 1 din 28.11.2023

 

         Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii IMOTRUST S.A., intrunita azi, data de 28.11.2023, ora 10:00, la sediul societatii din Mun. Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, Jud. Arad, statutara si legal constituita la prima convocare, cu o prezenta de 90,0027% din capitalul societatii si 90,1904% din totalul drepturilor de vot detinute de actionarii societatii reprezentand 500.066.477 actiuni, in baza Legii societatilor nr. 31/1990 republicata si modificata, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate “Pentru” de toti actionarii prezenti,

 

                                                          HOTARASC

                                     

Art. 1. Se aproba cu 90,1904% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit contractarea de catre Societatea IMOTRUST S.A., prin IMOTRUST S.A. ARAD - SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE, de la Banca Transilvania a urmatoarelor credite bancare ce vor fi utilizate in scopul dezvoltarii Proiectului Imobiliar cu denumire comerciala Nord One Brediceanu - „Construire imobil cu locuinte colective cu functiuni complementare si servicii in regim de inaltime S+P+12E+Etaj Tehnic, aflat in curs de edificare in mun. Timisoara, Calea Circumvalatiunii, nr. 4, jud. Timis, conform PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 130/2010, etapa 1:

1.1. Credit pentru investitii imobiliare pentru finantarea/refinantarea in proportie de pana la  70% a Proiectului susmentionat, in limita unei valori maxime de 8.700.000 Euro (“Facilitate 1”) pentru o perioada de pana la 36 de luni de la data semnarii contractului de credit (dar nu mai mult de 24 luni de la data intabularii Proiectului (inclusiv apartamentare).

1.2. Credit – Plafon revolving pentru plata TVA in limita unei valori maxime de 4.000.000 Lei (“Facilitate 2”) avand ca destinatie exclusiva re/finantarea in proportie de 100% a TVA-ului aferent costurilor  Proiectului, pentru o perioada de maxim 24 luni de la finalul lunii in care sunt utilizate, dar nu mai tarziu de data incasarii TVA-ului de la Bugetul de Stat.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si 90,1904% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

− 0 voturi “impotriva”;

− 0 voturi “abtinere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Art. 2. Se aproba cu 90,1904% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit garantarea creditelor in curs de contractare conform articolului 1 subpct. 1.1. si 1.2 de mai sus si se stabilesc garantiile ce se vor constitui asupra bunurilor aferente Proiectului in favoarea Bancii Transilvania in vederea garantarii facilitatilor de credit mentionate la pct. 1, astfel:

 1.   Ipoteca imobiliara de prim rang asupra intregului teren inscris in CF nr. 455636 Timisoara, nr. cad./top. 455636 - teren intravilan in suprafata de 5.338 mp situat in Timisoara, Calea Circumvalatiunii, Nr. 4, jud. Timis, aferent Proiectului si asupra dreptului de proprietate a constructiilor viitoare aferente acestuia;

2.    Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise de Societate la BT, respectiv orice conturi necesare dedicate Proiectului (ex. cont curent Proiect, cont incasari din vanzari, contul de DSRA etc.);

3.   Ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare rezultate din contractele/ante-contractele de vanzare a unitatilor Proiectului cu inscriere la RNPM si cu notificarea si acceptul debitorilor.

4.   Ipoteca reala mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare rezultate din contracte de constructie incheiate pentru dezvoltarea Proiectului, impreuna cu garantiile de buna executie, conturilor de retentie si alte garantii acordate Societatii (daca este cazul);

5.   Incasarile rezultate din politele de asigurare aferente Proiectului vor fi ipotecate/cesionate in favoarea Bancii; 

6.   Contul de rezerva pentru Serviciul Datoriei („DSRA”) – cont dedicat, blocat pentru operatiuni de debitare, care va fi alimentat anterior primei utilizari din credit cu echivalentul serviciului datoriei (dobanda) pentru 3 luni, iar valoarea se actualizeaza trimestrial odata cu indicele de dobanda;

7.  Declaratie de Subordonare semnata de actionari, respectiv orice alte societati din grup/teri care vor contribui la Finantarea cheltuielilor Proiectului, prin care se subordoneaza orice plata, inclusiv plati de dobanzi si dividende (se semneaza inainte de orice utilizare din credite, respectiv in maxim 60 de zile in cazul creditelor acordate pe parcursul finantarii);

8.  Declaratie de tip Cost Overrun Guarantee, prin care Actionarii Societatii se obliga sa plateasca orice depasire de buget asa cum va fi acesta anexat contractului de credit si confirmat de Monitorul de Proiect in Raportul Zero, indiferent de motivul costului suplimentar, incluzand orice depasire rezultata din diferente de curs valutar;

9. Ipoteca reala mobiliara asupra creantelor rezultate din rambursarile de TVA in legatura cu Proiectul.           

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si 90,1904% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

− 0 voturi “impotriva”;

− 0 voturi “abtinere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

     Art. 3. Se aproba cu 90,1904% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit mandatarea Directorului executiv al Sucursalei IMOTRUST SA ARAD – SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE - dl. Tiberiu Orza, care sa indeplineasca, in numele si pe seama Societatii, toate actiunile si demersurile necesare sau utile in vederea contractarii si garantarii celor doua credite bancare in limitele celor aprobate la articolele 1 si 2 de mai sus, respectiv sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de credit/acte aditionale la contractul de credit, daca va fi cazul, contractele de garantii (mobiliare/imobiliare) precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente (formulare, cereri etc.) care ar putea fi necesare sau utile in legatura cu aceste tranzactii bancare, inclusiv pentru instituirea si notarea interdictiilor de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare si alipire, construire si demolare, restructurare si amenajare asupra imobilelor constituite in garantie.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si 90,1904% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

− 0 voturi “impotriva”;

− 0 voturi “abtinere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Art. 4. Se aproba cu 90,1904% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit prelungirea mandatului Consiliului de Administratie pana la 30.06.2024, cu posibilitatea de submandatare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, in proprietatea autoritatii publice locale (sau a altor foruri competente) a elementelor de infrastructura cu terenurile aferente (drumuri si retele de utilitati) realizate de Societate, in calitate de dezvoltator imobiliar, in Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7), loc. Vladimirescu, jud. Arad si Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si 90,1904% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

− 0 voturi “impotriva”;

− 0 voturi “abtinere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Art. 5. Se aproba cu 90,1904% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv hotararile AGEA precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor adoptate de catre AGEA.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si 90,1904% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

− 0 voturi “impotriva”;

− 0 voturi “abtinere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

Art. 6. Se aproba cu 90,1904% din totalul drepturilor de vot, adica 100% din cvorumul intrunit data de 22.12.2023 ca data de inregistrare si data de 21.12.2023 ca ex-date, conform legii aplicabile.

Cu o prezenta de 500.066.477 actiuni totalizand 90,0027% din capitalul social subscris si varsat si 90,1904% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

− 500.066.477 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul de voturi exprimate;

− 0 voturi “impotriva”;

− 0 voturi “abtinere”.

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.